Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 763-ПВР/МИ
София, 13 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Куклен, област Пловдив, назначена с Решение № 242-ПВР/МИ от 14.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение вх. № ОИК-583/12.09.2011 г. от Добрин Миладинов - представителя на ПП „ГЕРБ" за община Куклен, за извършване на замяна в състава на ОИК - Куклен. Към предложението са приложени: молби за освобождаване от състава на ОИК от Мария Минчева Георгиева, Веска Желязкова Кралева и Петко Лазаров Даскалов; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК от Здравка Илиева Даскалова, Любка Иванова Стоева и Марияна Петрова Войникова; дипломи за завършено висше образование - 3 бр.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и т. 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Куклен, област Пловдив, Мария Минчева Георгиева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 9 от 01.09.2011 г.
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Куклен, област Пловдив, Веска Желязкова Кралева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 7 от 01.09.2011 г.
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Куклен, област Пловдив, Петко Лазаров Даскалов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 10 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Куклен, област Пловдив, Здравка Илиева Даскалова, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Куклен, област Пловдив, Любка Иванова Стоева, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Куклен, област Пловдив, Марияна Петрова Войникова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 485-НС / 29.07.2021

    относно: жалба от В. П. срещу решение № 162-НС от 06.07.2021 г. на РИК 13 – Пазарджик

  • № 484-МИ / 29.07.2021

    относно: определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частичните избори за кметове на 3 октомври 2021 г.

  • № 483-МИ / 29.07.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на община Стражица, област Велико Търново

  • всички решения