Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 762-ПВР/НС
София, 19 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 2 от 11.10.2021 г. от сдружение „Институт за социална интеграция“, от Стоянка Иванова Балова-Цветкова, упълномощена от Катя Колева Келевска – представляваща сдружението, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Катя Колева Келевска – председател, в полза на 24 (двадесет и четири) лица – представители на сдружение „Институт за социална интеграция“;

- декларация по образец (Приложение № 45-ПВР/НС от изборните книжа) – 24 (двадесет и четири) бр.;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията –Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, по ЕИК на сдружението е видно, че то е определено за извършване на дейност в обществена полза.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 580-ПВР/НС от 23 септември 2021 г. на ЦИК, което се установява от извлечението от Агенцията по вписванията за сдружението.

На 18 октомври 2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс, включително и на т. 21 от Решение № 580-ПВР/НС от 23 септември 2021 г. на ЦИК.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 580-ПВР/НС от 23 септември 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели в страната 24 (двадесет и четири) упълномощени представители на сдружение „Институт за социална интеграция“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Катя Колева Келевска

2.

Стоянка Иванова Балова-Цветкова

3.

Радка Тодорова Стоева

4.

Ани Симеонова Стоева-Цветкова

5.

Динко Вълчев Желев

6.

Иван Митов Петров

7.

Гергана Стаменова Петрова

8.

Стефан Димитров Бъчваров

9.

Йорданка Славчева Бъчварова

10.

Никола Цветанов Крумов

11.

Георги Бойков Димитров

12.

Димитър Димитров Вълчев

13.

Стефан Волев Филипов

14.

Димитър Иванов Бонков

15.

Валентина Маринова Милова

16.

Димитър Ангелов Жиланов

17.

Петър Тонев Михайлов

18.

Татяна Димитрова Димитрова

19.

Теодора Мирчева Иванова

20.

Данаил Цветанов Иванов

21.

Таня Данаилова Цветанова

22.

Ваня Чавдарова Кашлакева

23.

Дафинка Величкова Бъчварова

24.

Виктор Николаев Белалов

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1156-МИ / 25.05.2022

    относно: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.

  • № 1155-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

  • № 1154-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

  • всички решения