Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 761-НС
София, 20 август 2014 г.

ОТНОСНО: заявление от Крум Борисов Захариев за регистрация на политическа партия БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БКП) за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БКП), подписано от Крум Борисов Захариев, заведено под № 14 на 20 август 2014 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Заявлението за регистрация не отговаря на изискванията на изборна книга - Приложение № 49-НС и към него са приложени:

- образец от подписа на Крум Борисов Захариев;

- образец от печата на партията;

- удостоверение по ф.д. № 2809/1990 г. от 10.05.2005 г. на СГС;

- решение по ф.д. № 2809/1990 г. от 23.03.2001 г. на СГС и 7 други документа.

При приемането на документите и завеждането им в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Централната избирателна комисия констатира нередовности и съгласно изискванията на чл. 134, ал. 2 от ИК дава указания на Крум Захариев в срок до 18,00 ч. на 20 август 2014 г да представи следните документи:

- удостоверение за актуално правно състояние на партията;

- удостоверение от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети;

- удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;

- уведомление за лицето, което отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързано с предизборната кампания;

- вносна бележка за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ;

- списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, на хартиен и в структуриран електронен вид.

В дадения срок в Централната избирателна комисия не са постъпили изискуемите по-горе документи, както и доказателства от които да е видно, че заявителят Крум Борисов Захариев е представител на партия БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.

С Решение № 751-НС от 20 август 2014 г. на Централната избирателна комисия е регистрирана БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Към преписката по регистрацията е представено удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 12.08.2014 г. от СГС-ТО, VІ-7 с-в, по фирмено дело 2809.1990 г., от което е видно, че Зонка Златкова Спасова е председател на ЦК на БКП и представляващ БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.

Централната избирателна комисия, след като се запозна със заявлението и приложените към него документи, приема, че искането на заявителя Крум Борисов Захариев за регистрация на „БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" е неоснователно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ заявлението на Крум Борисов Захариев за регистрация на политическа партия БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., като неоснователно.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения