Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 756-НС
София, 17 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: обявяване за недействителна регистрацията на Християна Живкова Иванова като кандидат за народен представител в Двадесет и пети изборен район – София, предложена от КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“ в изборите на 14 ноември 2021 г.

С вх. № НС-00-783 от 15.10.2021 г. в ЦИК е постъпило писмо от „Информационно обслужване“ АД с констатирани несъответствия в кандидатските листи, регистрирани в районните избирателни комисии, като е посочено, че Християна Живкова Иванова е регистрирана като кандидат за народен представител в кандидатските листи на КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“ в три изборни района – Осми изборен район – Добрички, Двадесети изборен район – Силистренски и Двадесет и пети изборен район – София.

С писмо изх. № НС-15-765 от 15.10.2021 г. на ЦИК на съответните районни избирателни комисии е изпратен списъкът с установените несъответствия за изпращане на информация на ЦИК във връзка с регистрация на съответните листи.

С писмо вх. № НС-15-771/16.10.2021 г. РИК 08 – Добрич, е изпратила информация, от която се установява, че листата на КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“ е подадена в РИК на 11 октомври 2021 г. в 13.25 ч.

С писмо вх. № НС-15-778/16.10.2021 г. РИК 20 – Силистра, е изпратила информация, от която се установява, че листата на КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“ е подадена в РИК на 11 октомври 2021 г. в 15.07 ч.

С писмо вх. № НС-15-779/16.10.2021 г. РИК 25 – София, е изпратила информация, от която се установява, че листата на КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“ е подадена в РИК на 11 октомври 2021 г. в 15.40 ч.

С решение № 37-НС от 11.10.2021 г. РИК 08 – Добрич, е регистрирала Християна Живкова Иванова като кандидат за народен представител по предложение на КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“.

С решение № 32-НС от 11.10.2021 г. РИК 20 – Силистра, е регистрирала Християна Живкова Иванова като кандидат за народен представител по предложение на КП ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ.

С решение № 35-НС от 11.10.2021 г. РИК 25 – София, е регистрирала Християна Живкова Иванова като кандидат за народен представител по предложение на КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“.

При проверката на информацията, подадена от районните избирателни комисии, се установява, че първите две по време регистрации на кандидата за народен представител Християна Живкова Иванова са в РИК 08 – Добрич и РИК 20 – Силистра, поради което регистрацията в РИК 25 – София, следва да бъде обявена за недействителна.

Съгласно чл. 254, ал. 1 ИК кандидат за народен представител може да бъде предложен за регистриране само от една партия или коалиция най-много в два многомандатни изборни района. В случай че кандидат за народен представител бъде регистриран в повече от два многомандатни изборни района, съгласно чл. 254, ал. 3 ИК, действителни са първите две по време регистрации.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 247, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 254, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА регистрацията на Християна Живкова Иванова, ЕГН ... , като кандидат за народен представител в Двадесет и пети изборен район – София, предложена от КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ и БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“ и регистрирана с решение № 35-НС от 11.10.2021 г.

Решението да се изпрати на РИК 25 – София, на кандидата Християна Живкова Иванова и на КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ и БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения