Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 756-НС
София, 20 август 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ” (СДП) за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" (СДП), представлявана от Тодор Иличов Барболов в качеството на председател на партията, чрез пълномощника Йордан Борисов Недев, заведено под № 12 на 20 август 2014 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението са приложени:

1. удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 13.08.2014 г. от СГС - ТО, VI-1 състав, по ф.д. № 10043/1992 г.;

2. образец от подписа на представляващия партията;

3. образец от печата на партията;

4. удостоверение № 48-00-577 от 13.08.2014 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

5. банкова референция изх. № 2441 от 19.08.2014 г. на „Банка ДСК" ЕАД, ФЦ „Московска", за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;

6. вносна бележка от 20.08.2014 г., издадено от Банка ДСК, за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ;

7. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3311 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител;

8. уведомление за лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания - Любомира Маринова Стойчкова - секретар на ПП „СДП";

9. пълномощно от Тодор Иличов Барболов в полза на Йордан Борисов Недев

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" (СДП).

Списъкът по т. 7 е предаден с приемо-предавателен протокол от 20 август 2014 г. на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД „ГРАО") в МРР за проверка. Към момента на постановяване на решението не е получен резултатът от проверката, поради което регистрацията на партията е в условията на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от ИК.

Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 654-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., за регистрация на политическа партия „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" (СДП) за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а" във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" (СДП) за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП).

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

800-НС/

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения