Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 751-МИ
София, 13 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба срещу решение № 55/07.09.2011 г. на ОИК в община Кирково, област Кърджали

Постъпила е жалба с вх. № 753 от 08.09.2011 г., подадена от Шинаси Мехмедов Сюлейманов - упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" за община Кирково, срещу решение № 55/07.09.2011 г. на ОИК в община Кирково, област Кърджали, като се иска неговата отмяна, като неправилно и незаконосъобразно.
Жалбата е подадена в срок и е допустима, а разгледана по същество е основателна.
С решение № 55/07.09.2011 г. ОИК - Кирково, незаконосъобразно е определила броя на членовете във всички секционни избирателни комисии в община Кирково да бъде от седем членове, в това число председател, зам.-председател, секретар и четирима членове.
Решение № 55/07.09.2011 г. на ОИК - Кирково, е постановено при липса на фактически и правни основания за неговото издаване. Актът не е мотивиран и е преждевременно постановен преди ОИК - Кирково, да е определила и обявила номерата на изборните райони в общината съгласно чл. 33, ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс. Освен това решение № 55/07.09.2011 г. на ОИК - Кирково, не е съобразено с чл. 35 от Изборния кодекс и изискването, заложено в тази разпоредба, както и в т. 16.3 от Решение № 56-ПВР/МИ от 05.08.2011 г. на Централната избирателна комисия, за диференциация на броя на членовете на секционните избирателни комисии съобразно броя на избирателите в съответните секции.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 2 и чл. 35 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 55/07.09.2011 г. на ОИК - Кирково, и указва на ОИК - Кирково, да постанови ново решение за определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии по реда на чл. 35 от Изборния кодекс и т. 16.3 от Решение № 56-ПВР/МИ на ЦИК съобразно броя на избирателите в съответните секции, след определяне и обявяване на номерата на изборните райони в община Кирково, на основание чл. 33, ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс и решения № 23-МИ/13.07.2011 г. и № 445-ПВР/МИ от 19.08.2011 г. на Централната избирателна комисия.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения