Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 74-ЕП
София, 5 април 2019 г.

ОТНОСНО: реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи участието на независими кандидати в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 35, предложение второ, чл. 367 и чл. 369 Изборния кодекс и т. 28 от Решение № 73-ЕП от 5 април 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Незабавно след получаване на списъка на избирателите, подкрепящи участието на независим кандидат в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., Централната избирателна комисия (ЦИК) го предава заедно с техническия носител, съдържащ списъка в структуриран електронен вид на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (ГД „ГРАО“ в МРРБ) за проверка.

2. Проверките на списъците, подкрепящи участието на независими кандидати, следват реда на вписването на предложенията за регистрацията им в регистъра на ЦИК.

3. Проверката се извършва само при наличие на саморъчен подпис, положен пред член на инициативния комитет, и обхваща:

- имената (собствено, бащино и фамилно);

- единния граждански номер на избирателя;

- наличие на саморъчни подписи на избирателите, положени пред член на инициативния комитет.

4. След като се установи необходимият съгласно чл. 367, ал. 1 ИК брой коректни записи на избиратели за подкрепа участието на независим кандидат, ГД „ГРАО“ в МРРБ прекратява проверката и уведомява ЦИК за резултата.

5. Проверката се извършва при спазване на следната процедура:

5.1. Член на ЦИК предава по опис приетия в комисията списък на избирателите по чл. 367, ал. 2 ИК на служител на ГД „ГРАО“ в МРРБ. Описът съдържа следните данни:

- името на независимия кандидат, издигнат от инициативен комитет;

- дата и час на постъпване на списъка в ЦИК;

- броя на листовете на списъка;

- заявения от инициативния комитет брой избиратели, вписани в списъка;

- технически носител.

5.2. За резултата от проверката на ГД „ГРАО“ в МРРБ съставя протокол в два екземпляра, единия от които предоставя на ЦИК. Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца от произвеждането на изборите. Протоколът съдържа следните данни:

- брой на избирателите по представения за проверка списък;

- брой проверени записи;

- общ брой установени коректни записи;

- общ брой установени некоректни записи, в т.ч.:

* брой некоректни ЕГН/липсващо ЕГН;

* брой несъответствия между ЕГН и имена;

* брой повторени записи в списъка;

* брой лица, участвали в предходни списъци;

* брой неверни и непълни имена;

* общ брой лица без избирателни права, в т.ч.:

 • лица, ненавършили 18 години;
 • лица, поставени под запрещение;
 • лица, изтърпяващи наказание лишаване от свобода.

5.3. Протоколът се подписва от главния директор на ГД „ГРАО“ в МРРБ и заедно със списъка по чл. 367, ал. 2 ИК се връща на ЦИК, за което се съставя приемно-предавателна разписка в два екземпляра – за ЦИК и за ГД „ГРАО“ в МРРБ. Разписката се подписва от член на ЦИК и от служител на ГД „ГРАО“ в МРРБ.

5.4. Главна дирекция „ГРАО“ в МРРБ извършва проверката в 3-дневен срок, но не по-късно от 28 април 2019 г. (27 дни преди изборния ден).

6. Централната избирателна комисия установява резултата за списъците по чл. 367, ал. 2 ИК въз основа на извършената от ГД „ГРАО“ в МРРБ проверка в срок до 28 април 2019 г. (27 дни преди изборния ден).

7. При поискване от инициативните комитети, регистрирани за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., ЦИК предоставя в писмен вид данните от протокола по т. 5.2. и установения резултат за представения от инициативния комитет списък по чл. 367, ал. 2 ИК.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3361-МИ / 24.05.2024

  относно: жалба от Н. Г. З. – областен председател на партия „Движение за права и свободи“, срещу решение № 010-ЧМИ от 21.05.2024 г. на ОИК – Кочериново

 • № 3360-ЕП/НС / 23.05.2024

  относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3359-ЕП/НС / 23.05.2024

  относно: приемане на Правила относно реда и условията за извършване на доверено изграждане на изходен код, който ще се използва за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • всички решения