Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 734-ПВР/МИ
София, 9 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Макреш, област Видин, назначена с Решение № 267-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-566/08.09.2011 г. от Николай Ценов Тодоров - представител на Областния съвет на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" - област Видин, за промени в ОИК в община Макреш. Предлага се на мястото на зам.-председателя на комисията Петър Ванчев Тодоров да бъде назначена Рени Христова Длъгнекова. Към предложението са приложени: молба от Петър Ванчев Тодоров за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Рени Христова Длъгнекова. Към преписката е налице пълномощно на името на Николай Ценов Тодоров да представлява ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" в област Видин във връзка с произвеждане на изборите на 23 октомври 2011 г., да участва в консултациите за определяне състава на ОИК и СИК и да предлага лица за основния и резервния състав на ОИК и СИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК в община Макреш, област Видин, Петър Ванчев Тодоров, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 2 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК в община Макреш, област Видин, Рени Христова Длъгнекова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения