Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 734-ПВР/МИ
София, 09.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Макреш, област Видин, назначена с Решение № 267-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-566/08.09.2011 г. от Николай Ценов Тодоров - представител на Областния съвет на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" - област Видин, за промени в ОИК в община Макреш. Предлага се на мястото на зам.-председателя на комисията Петър Ванчев Тодоров да бъде назначена Рени Христова Длъгнекова. Към предложението са приложени: молба от Петър Ванчев Тодоров за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Рени Христова Длъгнекова. Към преписката е налице пълномощно на името на Николай Ценов Тодоров да представлява ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" в област Видин във връзка с произвеждане на изборите на 23 октомври 2011 г., да участва в консултациите за определяне състава на ОИК и СИК и да предлага лица за основния и резервния състав на ОИК и СИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК в община Макреш, област Видин, Петър Ванчев Тодоров, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 2 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК в община Макреш, област Видин, Рени Христова Длъгнекова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1855-МИ / 06.08.2020

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Септември, област Пазарджик, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и от втори тур на 3 ноември 2019 г.

  • № 1854-МИ / 06.08.2020

    относно: допускане на партия „Движение Гергьовден“ за участие в частични избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

  • № 1853-МИ / 04.08.2020

    относно: подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на регистри за публикуване от общинските избирателни комисии (ОИК) при произвеждане на нови и частични избори

  • всички решения