Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 733-ПВР/МИ
София, 9 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Бяла Слатина, област Враца, назначена с Решение № 411-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-567/08.09.2011 г. от Бранимир Асенов Бочев - упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", за промени в ОИК - Бяла Слатина, област Враца. Предлага се на мястото на члена на комисията Иван Асенов Ралчев да бъде назначена Жана Ангелова Маринова. Към предложението са приложени: молба от Иван Асенов Ралчев за освобождаването му като член на ОИК поради семейна ангажираност; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и уверение от Стопанска академия „Д. А. Ценов" - Свищов, № 426/01.09.2011 г. за дипломиране на Жана Ангелова Маринова с протокол от 23.07.2011 г.; пълномощно на Бранимир Асенов Бочев, както и пълномощно на Борислав Константинов Банчев - председател на Областния съвет „ДПС" - Враца, с което последният преупълномощава Бранимир Асенов Бочев да представлява ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" за община Бяла Слатина, област Враца.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Бяла Слатина, област Враца, Иван Асенов Ралчев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 13 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Бяла Слатина, област Враца, Жана Ангелова Маринова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения