Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 702-ПВР/МИ
София, 7 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Силистра, област Силистра, назначена с Решение № 213-ПВР/МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-525/02.09.2011 г. от Мария Димитрова Димитрова - преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ" - Силистра, за промени в състава на ОИК в община Силистра, област Силистра. Към писмото са приложени: заявление от Ивелин Иванов Георгиев за освобождаването му като член на комисията по лични причини; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Иванка Донева Милушева.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Силистра, област Силистра, Ивелин Иванов Георгиев, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 9 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Силистра, област Силистра, Иванка Донева Милушева, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения