Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 697-ПВР/НС
София, 8 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: определяне на изпълнител в процедура „пряко договаряне“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на аудио и аудио-визуални произведения (клипове) и други аудио-визуални и дигитални материали за провеждане на разяснителна кампания от Централната избирателна комисия за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.“

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6, чл. 108, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чл. 64 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и чл. 57, ал. 1, т. 32 от Изборния кодекс във връзка с Решение № 661-ПВР/НС от 30 септември 2021 г. на Централната избирателна комисия, Заповед № 19-АД от 05.10.2021 г. на председателя на ЦИК за назначаване на комисия за извършване на подбор на кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите и провеждане на преговори, отразените резултати в протокол № 1 от 06.10.2021 г., протокол № 2 от 07.10.2021 г., протокол № 3 от 07.10.2021 г. и доклад от 08.10.2021 г. от работата на комисията, одобрен с протоколно решение от 08.10.2021 г. на ЦИК, и предвид следните МОТИВИ:

Процедурата е открита на основание чл. 18, ал. 1, т. 13 във връзка с чл. 182, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) поради възникнала необходимост от неотложно възлагане поради изключителни обстоятелства по смисъла на § 2, т. 17 от Допълнителните разпоредби на ЗОП и невъзможност да бъдат спазени сроковете по чл. 178, ал. 2 и 4 ЗОП, включително съкратените.

Централната избирателна комисия при произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. е оправомощена и задължена съгласно разпоредбата на чл. 57, ал. 1, т. 32 във връзка с чл. 199а на Изборния кодекс да предоставя информация, да организира и провежда разяснителна кампания относно правата и задълженията на гражданите в подготовката и произвеждането на изборите.

Разяснителната кампания съгласно императивната разпоредба на чл. 57, ал. 1, т. 32 ИК започва не по-късно от 15 дни преди изтичането на съответния срок, от който произтичат права и задължения за гражданите във връзка с изборите.

Основна задача на разяснителната кампания, която провежда Централната избирателна комисия предвид последните изменения в изборното законодателство, е информиране и разясняване на обществеността и на избирателите за новите моменти в изборния процес и конкретно – за възможностите и начина на гласуване със специализирани устройства за електронно машинно гласуване. Със ЗИД на ИК (ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) машинно гласуване се произвежда на всички видове избори, включително и местни избори, като в избирателните секции, с изключение на тези по чл. 212, ал. 5 ИК, избирателите гласуват само с бюлетина за машинно гласуване. Машинно гласуване ще се произвежда и в секции извън страната при определените в закона условия.

С Решение от 02.09.2021 г. на Народното събрание на Република България (обн., ДВ, бр. 73 от 03.09.2021 г.) са насрочени избори за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г., а с Указ № 245 от 14.09.2021 г. на президента на Република България (обн., ДВ, бр. 77 от 16.09.2021 г.) на 14 ноември 2021 г. са насрочени предсрочни избори за народни представители. Едновременното произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и избори за народни представители ще се осъществи за първи път и с оглед изключително кратките срокове, дори и при прилагане на § 3, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, за ЦИК като възложител възниква невъзможност да изпълни нормативно установените в Изборния кодекс дейности, свързани с подготовката, организацията и произвеждането на тези избори.

Централната избирателна комисия е задължена да предприеме всички действия, за да гарантира изпълнението на правомощията си във връзка със законовото си задължение по разяснителната кампания при произвеждането на изборите и с цел спазване на срока по чл. 57, ал. 1, т. 32 ИК, поради което следва да приложи горепосочената процедура по ЗОП.

През последните пет години при произвеждане на избори Централната избирателна комисия, предвид прогнозната стойност на услугата, във връзка с разяснителната кампания е провеждала процедури или директно е възлагала изпълнението на услугата на „ПРЕМИЕРСТУДИО ПЛЮС“ ООД и „АДВЕР ТЕХ“ ООД.

Изборът на някой от тези изпълнители ще осигури бързина при изработване на видеоклипове, слоган и други материали, тъй като същите са запознати със спецификата на изборния процес, поради което ЦИК е поканила за участие в процедурата тези лица.

Предвид извършените подбор на участниците, разглеждане, оценка на офертите и провеждане на преговори, отразено в протоколи № 1 от 06.10.2021 г., № 2 и № 3 от 07.10.2021 г. и доклад от работата на комисията от 08.10.2021 г., определена със Заповед № 19-А от 05.10.2021 г. и предложените в офертите на участниците условия за изпълнение на поръчката, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА класирането на участниците в „пряко договаряне“ по чл. 18, ал. 1, т. 13, във връзка с връзка с чл. 182, ал. 1, т. 1 с предмет: „Изготвяне на аудио и аудио-визуални произведения (клипове) и други аудио-визуални и дигитални материали за провеждане на разяснителна кампания от Централната избирателна комисия за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.” , както следва:

Първо място„АДВЕР ТЕХ“ ООД, с комплексна оценка от 100 точки

ОПРЕДЕЛЯ за изпълнител на обществената поръчка класираният на първо място участник: „АДВЕР ТЕХ“ ООД ЕИК 131092453, със седалище и адрес на управление: гр. София 1738, район „Младост“, кв. Горубляне, ж.к. „Експериментален“, бр. 44, вх. 2, ап. 3, представлявано от Дария Христова Илиева.

ВЪЗЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на дейностите по процедура „пряко договаряне“, открита на основание чл. 182, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 13 ЗОП, с предмет: „Изготвяне на аудио и аудио-визуални произведения (клипове) и други аудио-визуални и дигитални материали за провеждане на разяснителна кампания от Централната избирателна комисия за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.”, на участника „АДВЕР ТЕХ“ ООД, ЕИК 131092453.

УПЪЛНОМОЩАВА председателя на Централната избирателна комисия да подпише с определения за изпълнител участник „АДВЕР ТЕХ“ ООД, ЕИК 131092453, договор за изпълнение на предмета на обществената поръчка.

ОТСТРАНЯВА на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ ЗОП от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка „ПРЕМИЕРСТУДИО ПЛЮС“ ООД тъй като офертата не отговаря на изикванията на възложителя.

МОТИВИ:

Техническото предложение на „ПРЕМИЕРСТУДИО ПЛЮС“ ООД не е представено, съгласно изискванията на възложителя. Същото не съответства на предварително обявените условия съгласно одобрената покана за участие в процедура „пряко договаряне“ на основание чл. 18, ал. 1, т. 13 във връзка с чл. 182, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки и чл. 64 ППЗОП с Решение №661-ПВР/НС от 30.09.2021 г. на ЦИК. Предложението за изпълнението на обществената поръчка се прилага в раздел „Изисквания“, група „Техническо предложение“, в ЦАИС ЕОП по поръчката, което не е така. Съгласно Раздел VI „Срокове за изпълнение на поръчката“ от поканата срокът за изпълнение на договора е до 18.10.2021 г., а предаването на първото готово произведение – до 14.10.2021 г. Този срок е посочен и в проекта на договор, приложение към поканата. Видно от техническото предложение на дружеството са посочени завишени срокове: срок за изпълнение на поръчката – до 20.10.2021 г., а предаването на първото готово произведение – до 15.10.2021 г. Съгласно чл. 101, ал. 5 ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. В същия смисъл е нормата на чл. 39, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки. В този случай нормата на чл. 107, т. 2, буква „а“ ЗОП посочва, че възложителят отстранява от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Основополагащ е принципът на равнопоставеност по отношение на участниците във възлагателната процедура. Правният принцип е утвърдено юридическо начало, което дава насоката на поведение на правните субекти, а правното правило е изрично и официално установено конкретно предписание за поведение. Съобразявайки този основополагащ принцип, възложителят е предвидил конкретни и императивни по своя характер изисквания към участниците във възлагателната процедура, които осигуряват равенството на участниците. Принципът за равнопоставеност е скрепен и с правилото, предвидено в нормата на чл. 101, ал. 5 ЗОП, която задължава участника при изготвяне на офертата да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 и т. 11 ЗОП и чл. 19а, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 4 ППЗОП настоящото решение, протоколите и доклада от работата на комисията да се публикуват в Регистъра на обществените поръчки към електронната преписка на обществената поръчка.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в тридневен срок от публикуването, съответно от получаването на решението, съгласно § 3 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КрЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения