Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 696-ПВР/МИ
София, 7 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Септември, област Пазарджик, назначена с Решение № 382-ПВР/МИ от 17.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-501/31.08.2011 г. от Васил Кадийски - кмет на община Септември, за промяна в състава на ОИК в община Септември, област Пазарджик. Към писмото са приложени: заявление от Юмер Ахмет Джевиз - общински председател на ПП „Движение за права и свободи" с предложение за замяна на Стоян Васков Петров - член на комисията, с Галина Петрова Сарафска; заявление от Стоян Васков Петров за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Галина Петрова Сарафска.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Септември, област Пазарджик, Стоян Васков Петров, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 11 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Септември, област Пазарджик, Галина Петрова Сарафска, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения