Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 691-ПВР/МИ
София, 7 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Исперих, област Разград, назначена с Решение № 226-ПВР/МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-491/30.08.2011 г. от ОИК - Исперих, за промяна в състава на общинската избирателна комисия. Към писмото са приложени: предложение от коалиция „Синята коалиция", представлявана от Пламен Сашев Пашев, на мястото на Иванка Господинова Георгиева - член на комисията, да бъде назначена Зорка Славчева Косева; предложение от ПП „ГЕРБ", представлявана от Мариян Костов Топалов, на мястото на Катя Станчева Крайчева - член на комисията, да бъде назначена Мелекбер Ебазер Мюзекяр; заявления от Иванка Господинова Георгиева и Катя Станчева Крайчева да бъдат освободени като членове на комисията; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК; копия от дипломите за завършено висше образование на Зорка Славчева Косева и Мелекбер Ебазер Мюзекяр; пълномощни - 2 бр.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Исперих, област Разград, Иванка Господинова Георгиева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 16 от 01.09.2011 г.
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Исперих, област Разград, Катя Станчева Крайчева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 7 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Исперих, област Разград, Зорка Славчева Косева, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Исперих, област Разград, Мелекбер Ебазер Мюзекяр, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2518-МИ / 26.09.2023

    относно: регистрация на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2517-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кнежа, област Плевен

  • № 2516-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Брегово, област Видин

  • всички решения