Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 688-МИ
София, 5 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Красимира Денчева Михайлова, представляваща инициативен комитет „Граждани за промяна”, против решение № 35 от 28.08.2011 г. на Общинска избирателна комисия – Попово, област Търговище

Постъпила е жалба с вх. № 632 от 03.09.2011 г. от Красимира Денчева Михайлова, представляваща инициативен комитет „Граждани за промяна", против решение № 35 от 28.08.2011 г. на Общинската избирателна комисия - Попово, с която моли Централната избирателна комисия да отмени решение № 35 от 28.08.2011 г. на ОИК - Попово, с което е отказана регистрация на инициативен комитет „Граждани за промяна" за участие в изборите за кмет на община Попово, насрочени на 23 октомври 2011 г.
Към жалбата са приложени копие от удостоверение за банкова сметка № 450-43 от 29.08.2011 г. на „Райфайзенбанк", клон Попово; копие от протокол № 8 от 28.08.2011 г. на ОИК - Попово, в който е обективирано решение № 35 от 28.08.2011 г. на ОИК - Попово, с което е отказана регистрацията на инициативния комитет за участие в изборите за кмет на община на 23 октомври 2011 г.; копие от заявление - Приложение № 28 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; копие от решение за създаване на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на община Попово и за участие в изборите за кметове на 23 октомври 2011 г., от което е видно, че жалбоподателката Красимира Денчева Михайлова е определена да представлява инициативния комитет „Граждани за промяна"; копия на декларации - Приложение № 31 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове, и копия на декларации - Приложение № 29 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове, на членовете на инициативния комитет Малина Богданова Денева, Красимира Денчева Михайлова, Калинка Ангелова Денева. Приложени са и копия на декларации за образци от подписите на членовете на инициативния комитет; копие от удостоверение за номер на банкова сметка на името на Красимира Денчева Михайлова от „Райфайзенбанк", клон Попово; копие от заявление за откриване на банкова сметка в „Райфайзенбанк" от 26.08.2011 г. на името на Красимира Денчева Михайлова; копие от регистъра на ОИК - Попово, област Търговище, от който е видно, че на инициативния комитет са дадени указания в срок до 17,00 ч. на 28.08.2011 г. да представи документ от банката, че новооткритата банкова сметка е за обслужване на предизборната кампания.
Жалбата е подадена пред ОИК - Попово, с вх. № 8 на 30.08.2011 г. Жалбата е подадена в срок от представляващия инициативния комитет Красимира Денчева Михайлова и като такава жалбата се явява допустима. Разгледана по същество жалбата е основателна.
Видно от представените доказателства - удостоверение от „Райфайзенбанк" за банкова сметка на името на Красимира Денчева Михайлова от 26.08.2011 г., в което е посочено, че банковата сметка на нейно име може да бъде ползвана при необходимост. От съдържанието на удостоверението не става ясно, че банковата сметка е открита за целите на предизборната кампания и правилно ОИК - Попово, е дала указания на Красимира Денчева Михайлова да представи ново удостоверение, от което да е видно, че новооткритата банкова сметка има за цел обслужване на предизборната кампания. Срокът 17,00 ч. на 28.08.2011 г. на практика не би могъл да бъде спазен, тъй като е неделен ден и банките не работят. На 29.08.2011 г., първия работен ден, макар и след изтичане на указания срок, Красимира Денчева Михайлова се е снабдила с удостоверение № 450-43 от 29.08.2011 г. от „Райфайзенбанк", клон Попово, от което е видно, че банковата сметка е открита въз основа на решение на учредителите за основаване на инициативен комитет. С оглед на обстоятелството, че по независещи от Красимира Денчева Михайлова причини същата не е могла да се снабди с удостоверението до 17,00 ч. на 28.08.2011 г., тъй като този ден е неработен за банките, следва жалбата да бъде уважена.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Отменя решение № 35 от 28.08.2011 г. на ОИК - Попово, община Търговище.
Указва на ОИК - Попово, да регистрира инициативен комитет „Граждани за промяна" за участие в изборите за кмет на община Попово, насрочени на 23 октомври 2011 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения