Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 686-МИ
София, 5 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Цони Йорданов Цонев – пълномощник на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”, срещу решения № 60, 61 и 62 от 26.08.2011 г. на ОИК в община Стражица, област Велико Търново

Постъпила е жалба с вх. № 633 от 03.08.2011 г. на ЦИК от Цони Йорданов Цонев - пълномощник на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", срещу решения № 60, 61 и 62 от 26.08.2011 г. на ОИК - Стражица, с която се моли Централната избирателна комисия да отмени решенията като незаконосъобразни и противоречащи на закона и при условията на евентуалност, ако комисията счете, че пороците на решенията не водят до отмяна на цялото решение, да бъдат отменени в частта/частите, в които е регистрирано за изписване в бюлетината „ВМРО - НИЕ" и да ги измени или да даде задължителни указания на ОИК да впише вместо „ВМРО - НИЕ" пълното наименование на партията, а именно „ПП „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО", позовавайки се на становището на ЦИК, изразено в нейни решения № 572-МИ, 565-МИ, 566-МИ, 567-МИ, 568-МИ, 569-МИ и 570-МИ. Към жалбата са приложени 2 бр. пълномощни, установяващи представителната власт на лицето, което подава жалбата, заявления вх. № 55, 56, 57, 62 и 63 от 26.08.2011 г.; удостоверения № 4 от 01.08.2011 г. и № 19 от 05.08.2011 г. на ЦИК и решения № 60, 61, 62, 67, 68 от 26.08.2011 г. на ОИК - Стражица.
Още с жалбата си жалбоподателят посочва, че атакуваните решения на Общинската избирателна комисия - Стражица, са постановени и обявени на 26.08.2011 г., което се вижда и от приложените решения. Самата жалба е датирана с дата 31.08.2011 г. С оглед изложеното жалбата е подадена извън срока по чл. 33, ал. 3 от ИК и като такава се явява недопустима.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Оставя без разглеждане жалба с вх. № 633 от 03.08.2011 г. на ЦИК от Цони Йорданов Цонев - пълномощник на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", срещу решения № 60, 61 и 62 от 26.08.2011 г. на ОИК - Стражица.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения