Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 684-НС
София, 13 август 2014 г.

ОТНОСНО: начина на приемане на решения и обявяването им от районните и секционните избирателни комисии в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 70, чл. 72, ал. 2, чл. 99 и чл. 110 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

I. Районни избирателни комисии

1. Заседанията на районната избирателна комисия (РИК) се свикват от нейния председател или по искане на една трета от членовете й. Проектът за дневен ред се публикува на интернет страницата на комисията преди заседанието.

2. Заседанията на РИК са законни, когато на тях присъстват повече от половината от членовете й. Заседанията се ръководят от председателя на комисията, а в негово отсъствие - от определен от него заместник-председател.

3. Районната избирателна комисия приема решенията си с мнозинство две трети от присъстващите членове. Когато РИК при приемане на решенията си не е постигнала необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, е налице решение за отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4, изречение второ от ИК. В този случай в мотивите на решенията се изписва съдържанието на предложения проект, присъствалите членове и поименно начина на гласуването им, а в диспозитива се посочва, че е налице решение за отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4, изр. второ от ИК. Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

4. Гласуването е явно и поименно. Гласува се „за" или „против". Не се допуска гласуване „въздържал се".

5. Членовете на РИК могат да подписват протоколи и да гласуват решения с „особено мнение", като в този случай изрично отбелязват дали гласуват „за" или „против" конкретното решение и в какво се изразява особеното мнение.

6. За заседанията на РИК се съставя протокол, който се подписва от председателя и секретаря.

7. Решенията, удостоверенията и текущата кореспонденция на РИК се подписват от председателя и секретаря.

8. Когато председателят, съответно секретарят, отсъства, решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от секретаря, съответно от председателя, и от заместник-председател.

9. Когато едновременно отсъстват и председателят и секретарят, решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от заместник-председател и определен с решение на комисията член, предложени от различни партии и коалиции.

10. Решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция на  РИК се подпечатват с печата им.

 

II. Секционни избирателни комисии

1. Заседанията на секционната избирателна комисия (СИК) са законни, когато на тях присъстват повече от половината от членовете й. Заседанията на СИК се ръководят от председателя на комисията, а в негово отсъствие - от заместник-председателя.

2. За приемането на решения, гласуването, подписването на решения, протоколи и удостоверения и подпечатването им се прилага редът и  раздел I, точки от  3 до 10 от настоящото решение. Когато СИК при приемане на решенията си не е постигнала необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, е налице решение за отхвърляне по смисъла на чл. 99, ал. 3, изречение второ от ИК. В този случай в мотивите на решенията се изписва съдържанието на предложения проект, присъствалите членове и поименно начина на гласуването им, а в диспозитива се посочва, че е налице решение за отхвърляне по смисъла на чл. 99, ал. 4, изр. второ от ИК. Решението на СИК подлежи на оспорване пред РИК.

3. Попълването и подписването на протоколите и решенията на СИК във връзка с установяването на резултатите от гласуването в изборния ден се уреждат в Методическите указания за СИК.

 

III. Обявяване на решения

1. Районната избирателна комисия обявява решенията си незабавно след приемането им чрез поставяне на общодостъпно място в сградата, в която се помещава и чрез публикуване на интернет страницата си. Мястото за обявяване на решенията се определя с решение на РИК незабавно след назначаването й и се оформя по начин, показващ предназначението му. На екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязват датата и часът на поставянето им на общодостъпното място и се подписва от двама членове на комисията. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни (72 часа) от поставянето им на общодостъпното място и се съхраняват в архива на комисията. Върху екземпляра се отбелязват датата и часът на свалянето и той се подписва от двама членове на комисията от различни партии и коалиции.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения