Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 684-ПВР
София, 5 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  заличаване на ПП „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от представляващия „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" Иван Йорданов Костов за оттегляне на регистрацията на ПП „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 23 октомври 2011 г., регистрирана с Решение № 472-ПВР от 23 август 2011 г. Заявлението е заведено на 2 септември 2011 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 23 октомври 2011 г. В заявлението се съдържат две искания - първото е волеизявление за заличаване на политическата партия от регистъра на партиите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 23 октомври 2011 г., и второ - молба да бъде възстановен безлихвеният депозит, внесен в БНБ, за участие в същите избори. Заявлението е подадено чрез пълномощник Светла Велиславова Добрева, изрично упълномощена да подаде заявление за оттегляне на регистрацията на „ДСБ" за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 23 октомври 2011 г.
По отношение на първото искане за заличаване на регистрацията на политическата партия Централната избирателна комисия счита, че по него следва да бъде постановен отказ, тъй като в Изборния кодекс не са разписани производствени правила, които да позволяват такова правно действие. В този смисъл липсва правно основание за заличаване на регистрацията на политическа партия за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката извън хипотезата на чл. 83, ал. 5 от ИК, който случай обаче касае служебно заличаване на регистрация и то само при условие, че партията не отговаря на изискванията на чл. 82, ал. 3, т. 7 от ИК, какъвто не е настоящият случай. Но дори да се счете, че е допустимо заличаване на регистрацията на политическа партия по нейно искане, то същото следва да се заяви в определения от закона срок за регистрация на политическите партии за изборите за президент и вицепрезидент на републиката. Съгласно чл. 82, ал. 1 от ИК и Решение № 34-ПВР от 25 юли 2011 г. на ЦИК срокът за регистрация на партиите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г. изтича на 23 август 2011 г. включително (60 дни преди изборния ден). Заявлението на ПП „ДСБ" е заведено на 2 септември 2011 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 23 октомври 2011 г., или 10 дни след изтичане на законово определения срок.
По отношение на второто искане в заявлението за възстановяване на внесения в БНБ безлихвен депозит Централната избирателна комисия счита, че липсва основание за възстановяване на същия извън хипотезата на чл. 79, ал. 2, т. 1 от ИК, а именно, ако партията самостоятелно е получила не по-малко от 1 на сто от действителните гласове на национално ниво при проведени избори за президент и вицепрезидент на републиката. В този смисъл липсва правно основание за удовлетворяване на посоченото искане, още повече, че Конституционният съд в мотивите си, в раздел VІ от Решение № 4 постановено по конституционно дело № 4/2011 г. е приел, че депозитът „гарантира сериозността на участието в изборите".
На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 79, ал. 2 , т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Отказва да постанови решение за заличаване регистрацията на ПП „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г., извършена с Решение № 472-ПВР от 23 август 2011 г. на ЦИК.
Отказва да постанови решение за възстановяване на внесения в Българска народна банка безлихвен депозит от ПП „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Решението подлежи на обжалване в 3-дневен срок пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения