Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 660-НС
София, 7 август 2014 г.

ОТНОСНО: определяне на възнагражденията на членовете на РИК и на СИК/ПСИК, както и на специалистите към РИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 59, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1, чл. 62, 68, 90, ал. 4, чл. 97 и 110 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Определя възнагражденията на членовете на районните избирателни комисии (РИК) и на членовете на секционните избирателни комисии (СИК)/подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) съгласно методиката - приложение към решението, както следва:

 

1.1. Месечно възнаграждение на членовете на РИК:

Председател                                   - 981 лв.

Заместник-председател                   - 938 лв.

Секретар                                       - 938 лв.

Член                                              - 896 лв.

 

1.2. Еднократно възнаграждение на членовете на СИК:

Председател                                - 71 лева

Заместник-председател                - 65 лева

Секретар                                    - 65 лева

Член                                           - 55 лева

 

1.3. Членовете на секционните избирателни комисии по чл. 285, ал. 1 от ИК, които представят протокола на СИК и другите изборни книжа и материали в РИК, съответно в областната (общинска) администрация, получават допълнително възнаграждение в размер на 20 лв. извън възнаграждението по т. 1.2.

1.4. Членовете на секционните избирателни комисии в секции, определени за провеждане на експериментално машинно гласуване, получават допълнително възнаграждение в размер на 10 лв. извън възнаграждението по т. 1.2. и 1.3.

2. Районните избирателни комисии осъществяват правомощията си за срок от деня на назначаването им до 14 дни след произвеждане на изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

3. Членовете на районните избирателни комисии получават възнаграждение за работата си в комисията за периода по т. 2.

4. Членовете на районните избирателни комисии за времето, необходимо за работата им в съответната комисия, се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване на членовете на районните избирателни комисии са за сметка на държавния бюджет.

5. Членовете на секционните избирателни комисии за времето, необходимо за работата им в съответната комисия, се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност, като осигурителните вноски се внасят за деня на изборите и се изчисляват върху размера на еднократното възнаграждение. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване на членовете на секционните избирателни комисии са за сметка на държавния бюджет.

6. Възнаграждението на членовете на районните избирателни комисии, както и на секционните избирателни комисии не се облага с данъци по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

7. За подпомагане дейността на РИК може да се наемат специалисти, както следва:

7.1. за периода по т. 2 - до двама специалисти, от които не повече от един експерт;

7.2. за подпомагане на РИК при предаване на книжата и материалите на СИК, в изборния ден, приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК - на всеки 100 секции по един, като при наличие на остатък над 50 секции може да се определи допълнително един специалист.

8. Броят и функциите, както и персоналният състав на специалистите се определят с решение на РИК, което се изпраща на областния управител, с копие до ЦИК. Със специалистите, определени с решение на РИК, областните управители сключват граждански договор.

9. Определя възнагражденията на специалистите към РИК съгласно методиката - приложение към решението, както следва:

9.1. Месечно възнаграждение на специалистите по т. 7.1:

- за експерт - 680 лв.;

- за технически сътрудник - 340 лв.

9.2. Еднократно възнаграждение на специалистите по т. 7.2. - до 90 лв.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3507-МИ / 25.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3506-МИ / 25.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ново Железаре, община Хисаря, област Пловдив

  • № 3505-МИ / 25.06.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Варна

  • всички решения