Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 659-НС
София, 7 август 2014 г.

ОТНОСНО: реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи участието на независимите кандидати в изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени за 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 35, предложение второ и т. 36, чл. 257, ал. 1 и 2 и чл. 259 от Изборния кодекс  Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Районните избирателни комисии извършват проверка на списъците с подписите на избиратели, подкрепящи участието на независимите кандидати в изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени за 5 октомври 2014 г., както и наличието на подпис на всяка страница на присъствалия член на инициативния комитет, пред когото са положени подписите.

2. Районните избирателни комисии възлагат на съответното териториално звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" при Министерството на регионалното развитие (ТЗ на ГД „ГРАО") проверката на данните по т. 1.

3. Районните избирателни комисии предават незабавно на съответното ТЗ на ГД „ГРАО" на хартиен носител и на технически носител в структуриран електронен вид списъците по чл. 257, ал. 2 от ИК.

4.1. Списъците по чл. 257, ал. 2 от ИК на хартиен носител и на технически носител в структуриран електронен вид се предават по реда на тяхното постъпване с протокол по опис от съответната РИК на упълномощен за целта служител на съответното ТЗ на ГД „ГРАО".

4.2. В описа се посочват:

- имената на независимия кандидат;

- датата и часът на постъпване на списъците в РИК;

- броят на страниците (листовете);

- заявеният брой подписи на избиратели;

- техническия носител.

5. ТЗ на ГД „ГРАО" извършва проверката на списъците по чл. 257, ал. 2 от ИК не по-късно от 07.09.2014 г.

6.1. Проверките на списъците по т. 4, извършвани от ТЗ на ГД „ГРАО" обхващат записите от имената, ЕГН и постоянен адрес на избирателите при наличието на подпис.

6.2. След като в хода на проверката се установят необходимият съгласно чл. 257, ал. 1 от ИК брой коректни записа на избиратели за подкрепа участието на независим кандидат, съответното ТЗ на ГД „ГРАО" прекратява проверката.

7.1. За резултата от проверката съответното ТЗ на  ГД „ГРАО" съставя протокол в два екземпляра, единия от които предоставя на РИК, в който се посочват изрично следните данни:

- заявеният брой на избирателите в списъка;

- брой въведени и проверени записи;

- брой установени коректни записи;

- общ брой на некоректни записи, в т.ч.:

    * брой на лица под 18 години;

    * брой повторени записи в същия списък;

    * брой неверни и непълни имена;

    * брой несъответствия между ЕГН и имена за българските граждани;

    * брой некоректни ЕГН;

    * брой лица, участвали в предходни подписки;

    * брой избиратели без постоянен адрес на територията на изборния район;

    * брой избиратели без избирателни права.

7.2. Незабавно след извършването на проверката, но не по-късно от срока, посочен в т.5, упълномощен служител на съответното ТЗ на ГД „ГРАО" връща по опис получените за проверка списъци по чл. 257, ал. 2 от ИК на хартиен носител и на технически носител в структуриран електронен вид, които заедно с протокола по т. 7.1. се предават с протокол по опис на РИК.

7.3. В описа се посочват:

- имената на независимия кандидат;

- броят на страниците (листовете);

- техническия носител.

7.4. Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца от произвеждането на изборите.

8.1. Районната избирателна комисия установява резултата за списъците по т. 4.1. въз основа на извършената от ТЗ на ГД „ГРАО" проверка.

8.2. При поискване от инициативен комитет, регистриран за участие, Районната избирателна комисия предоставя в писмен вид данните от протокола по т. 7.1. и установения резултат за представените от партията или коалицията списъци при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

9. Когато в резултат на проверката, извършвана от ТЗ на ГД „ГРАО", и след изтичане на крайния срок за регистрация на независим кандидат се установи, че регистрацията не отговаря на изискванията на чл. 257, ал. 2 от ИК, регистрацията се заличава с решение от РИК или ЦИК, което незабавно се изпраща на инициативния комитет.

10. Когато решението по т. 9 е взето от ЦИК, същото незабавно се изпраща на РИК за изпращането му на инициативния комитет.

11. Когато решението по т. 9 е постановено от РИК, същото подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

12. Когато решението по т. 9 е взето от ЦИК, същото подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда на чл. 58 от ИК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения