Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 657-НС
София, 7 август 2014 г.

ОТНОСНО: условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в избирателните секции извън страната при произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 11, ал. 1 във връзка с чл. 245, чл. 33, ал. 2 и 3, чл. 109, чл. 110, чл. 217 - 220, чл. 232, чл. 263, ал. 2 и чл. 284 и чл. 286 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Изборни помещения и кабини за гласуване

1. Гласуването се извършва по избирателни секции в предназначени за тази цел изборни помещения, в които има кабини за гласуване.

Кабините за гласуване се поставят така, че да се осигури тайната на гласуването.

2. Пред изборното помещение се поставят образци на бюлетините за гласуване.

Пред изборното помещение и в кабините за гласуване се поставят:

- табло, на което с един и същи размер, вид и формат шрифт са изписани имената и номерата на кандидатите по кандидатски листи на партии, коалиции и инициативни комитети;

- табло, на което с големи букви е указано, че избирателят може да изрази своя вот само със знак „Х" или „V", поставен с химикал, пишещ със син цвят.

Размерът и видът на таблата са определени с нарочно решение на ЦИК.

 

ІІ. Получаване на изборни книжа и материали

3. Председателят и секретарят на секционна избирателна комисия извън страната получават изборните книжа и материали по чл. 215, ал. 1 от Изборния кодекс в деня преди изборния ден от ръководителя на българското дипломатическо или консулско представителство или от оправомощено от него длъжностно лице с протокол по образец.

4. В деня преди изборния ден ръководителите на дипломатическите и консулските представителства или оправомощени от тях лица изпращат в ЦИК незабавно, но не по-късно от 24,00 часа местно време:

а) сканиран подписания протокол за предаване и приемане на изборните книжа и материали;

б) сканиран подписания протокол за предаване на формуляр на списъка за гласуване;

в) сканиран акт за оправомощаване на длъжностното лице, когато документите се изпращат от оправомощено лице.

Централната избирателна комисия изпраща потвърждение за получените документи по букви „а", „б", „в".

 

ІІІ. Изборен ден

5. Изборният ден извън страната започва в 6,00 ч. местно време и приключва в 19,00 ч. местно време.

Когато в 19,00 ч. местно време пред изборното помещение има негласували избиратели, председателят и секретарят на секционната избирателна комисия установяват техния брой и самоличност.

Негласувалите избиратели предават документите си за самоличност на комисията. Тези избиратели се допускат до гласуване след 19,00 ч. местно време, но не по-късно от 20,00 ч. местно време.

 

ІV. Документи, с които избирателите удостоверяват самоличността си

6. В изборния ден избирателят представя документ за самоличност (паспорт, лична карта или военна карта (само за военнослужещите) и декларация, Приложение № 23-НС от изборните книжа.

6.1. -В случаите, когато срокът за валидност на документа за самоличност на избирателя е изтекъл, той се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическото или консулското представителство на Република България, че е подал заявление за издаване на нов документ за самоличност.

Удостоверението се предава на секционната избирателна комисия, която вписва в графа „Забележки" на списъка за гласуване номера и датата на издаването му. Върху удостоверението член на СИК отбелязва, че лицето е гласувало, датата на гласуването и номера на избирателната секция.

След като избирателят положи подписа си в избирателния списък, членът на секционната избирателна комисия му връща удостоверението.

 

V. Вписване на избирателите в изборния ден

7. Право да избират народни представители за Народно събрание  на 5 октомври 2014 г. имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

8. Български граждани с избирателни права, явили се да гласуват в изборния ден, се вписват от секционната избирателна комисия във формуляра на списъка за гласуване и се допускат до гласуване след представяне на документ за самоличност или удостоверението в случаите на т. 6.1 и декларация, Приложение № 23-НС от изборните книжа.

9. Секционната избирателна комисия вписва в списъка за гласуване следните данни на избирателя от документа му за самоличност - три имена, ЕГН,  номер и вид на документа за самоличност, постоянен адрес в Република България и допуска избирателя до гласуване. След пускане на бюлетината в избирателната кутия, избирателят се подписва в списъка за гласуване.

9.1. В случай че в документа за самоличност не фигурира постоянен адрес на избирателя в Република България, адресът се вписва в избирателния списък въз основа на подадената декларация по т. 6.

10. Списъкът от имена на избиратели, вписани от секционната избирателна комисия във формуляра на списъка за гласуване, се подписва от председателя и от секретаря на СИК и се подпечатва.

 

VІ. Получаване на копие от протокола

11. След приключване на изборния ден подписаният протокол с изборните резултати се копира в избирателната секция.

Членовете на секционната избирателна комисия, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите и наблюдателите при поискване получават копие от подписания протокол, подпечатано с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря на всяка страница, преди изпращането му в Централната избирателна комисия.

Имената и единният граждански номер на лицата, получили копието, се вписват от секционната избирателна комисия в списък на лицата, получили копие от подписания протокол, след което лицето се подписва. Списъкът се подписва и от председателя и секретаря.

 

VІІ. Лица, които имат право да присъстват в изборния ден

12. При откриване на изборния ден в изборните помещения може да присъстват кандидати, застъпници и представители на партии, коалиции и инициативни комитети, наблюдатели, представители на средствата за масово осведомяване и избиратели.

13. По време на гласуването в изборното помещение може да присъстват само застъпници, представители на партии, коалиции и инициативни комитети, наблюдатели - при спазване изискването на чл. 114, ал. 2 от ИК, и представители на средствата за масово осведомяване.

14. При отваряне на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването в изборното помещение може да присъстват освен лицата по т. 11, и кандидати, и по един регистриран анкетьор от регистрирана социологическа агенция. На всички се осигурява пряка видимост при преброяване на гласовете.

Ръководителят на дипломатическото или консулското представителство може да покани чуждестранни представители на средствата за масово осведомяване и официални представители на приемащата държава.

 

VІІІ. Жалби, сигнали, оспорвания

15. Отказът на секционната избирателна комисия извън страната да допусне до гласуване и извърши вписване на избирател в изборния ден е писмен, връчва се на заинтересованото лице и може да се оспорва пред Централната избирателна комисия по електронен път. Централната избирателна комисия се произнася незабавно с решение, което се обявява веднага на интернет страницата на комисията.

16. Секционната избирателна комисия разглежда всички жалби и сигнали за нарушения на изборния процес, по които се произнася с решение незабавно и преди края на изборния ден; решението се съобщава веднага на жалбоподателя или подалия сигнала.

17. Действията на секционните избирателни комисии извън страната може да се оспорват пред Централната избирателна комисия. Жалбата може да се подаде в Централната избирателна комисия по електронен път или чрез ръководителя на дипломатическото или консулското представителство, който я изпраща незабавно в Централната избирателна комисия. Централната избирателна комисия се произнася незабавно, до един час от постъпване на жалбата и преди края на изборния ден. Решението се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

 

ІХ. Обявяване на резултатите от гласуването

18. Секционната избирателна комисия обявява на общодостъпно място пред избирателната секция резултатите от гласуването чрез поставяне на копието от подписания протокол с изборните резултати, подпечатано с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря на всяка страница .

 

Х. Изпращане на резултатите от гласуването

19. Председателят на СИК изпраща незабавно, но не по-късно от 24,00 ч. местно време резултатите от гласуването в Централната избирателна комисия чрез:

- сканиран екземпляр от протокола на секционната избирателна комисия;

- сканиран екземпляр от избирателния списък за гласуване извън страната.

20. Когато председателят отсъства, задължението за изпращане на документите по т. 17 е на секретаря на СИК, а когато отсъстват и председателят, и секретарят - на определен с решение на комисията неин член.

21. Лицата по т. 17, съответно по т. 18, изчакват потвърждение от ЦИК за получаване на документите по т. 17.

 

ХІ. Опаковане, предаване и изпращане на изборни книжа и материали

22. След обявяване на изборните резултати членовете на СИК опаковат изборните книжа и материали в торби, които се завързват. Връзките се запечатват с хартиена лента, подписана поне от две трети от членове на СИК и подпечатана с печата на СИК, така че да не позволява развързването на торбата.

Изборните книжа и материали от гласуването извън страната се предават от секционните избирателни комисии извън страната на ръководителя на българското дипломатическо или консулско представителство или на оправомощен от него представител с приемо-предавателен протокол. Изборните книжа и материали се изпращат по първата дипломатическа поща, но не по-късно от 14 дни след изборния ден до Министерството на външните работи .

23. В срок до 7 дни от получаването на протокола и останалите изборни книжа и материали Министерството на външните работи ги предава на Централната избирателна комисия във вида, в който са получени и без да се нарушава целостта на пратката.

 

ХІІ. Съхраняване на изборните книжа и материали

24. Получените от ЦИК изборни книжа и материали се съхраняват до следващите избори за народни представители за Народно събрание, след което се предават за архивиране в Централен държавен архив.

 

ХІІІ. Публикуване на условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в избирателните секции извън страната

25. Министърът на външните работи публикува незабавно на интернет страницата на Министерството на външните работи условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в избирателните секции извън страната.

26. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България публикуват на интернет страницата на дипломатическото и консулското представителство условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в избирателните секции извън страната.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 816-ПВР/НС / 27.10.2021

    относно: временна замяна на член на РИК в Десети изборен район – Кюстендилски

  • № 815-ПВР/НС / 27.10.2021

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Демокрация и законност“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

  • № 814-ПВР/НС / 27.10.2021

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Граждански комитет равни пред закона“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

  • всички решения