Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 650-НС
София, 6 август 2014 г.

ОТНОСНО: определяне на структурата и съдържанието на единната номерация на избирателните секции в Република България и извън страната за произвеждане на изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 16 и т. 18 във връзка с чл. 8, чл. 9, чл. 12, чл. 14 и чл. 15 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Единният номер на всяка избирателна секция се състои от девет цифри, групирани във вида:  АА  ВВ  СС  ХХХ, където:

1.1. За избирателните секции в страната:

АА е номерът (от 01 до 31) на изборния район в страната съгласно Указ № 202 от 5 август 2014 г. на Президента на Република България (обн., ДВ, бр. 65 от 6 август 2014 г.);

ВВ е номерът на общината в изборния район съгласно ЕКАТТЕ;

СС е номерът на административния район за градовете София, Пловдив и Варна съгласно ЕКАТТЕ, а за всички други секции се изписват нули;

ХХХ е номерът на секцията в общината (за София, Пловдив и Варна номерът на секцията в административния район).

1.2. За избирателните секции извън страната, където е предвидено да се гласува на изборите за народни представители:

АА е числото 32;

ВВ e номерът на страната, в която ще се гласува съгласно взето решение от Централната избирателна комисия по т. 6 във връзка с чл. 12 от ИК;

СС се изписват нули;

ХХХ е номерът на секцията извън страната в съответната държава и съответното място, определено с решението на ЦИК по т. 6 във връзка с чл. 12 от ИК.

2. Кметовете на общини образуват със заповед избирателни секции на територията на общината и утвърждават тяхната номерация, обхват и адрес не по-късно от 15 август 2014 г. (50 дни преди изборния ден).

3. Заповедта на кмета за образуване на избирателни секции се обявява публично. Тя може да се оспорва в тридневен срок от обявяването й пред районната избирателна комисия, която се произнася в срок до три дни с решение, което се обявява публично. Решението на районната избирателна комисия може да се оспорва в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 73.

4. Кметовете на общини изпращат копие на заповедта до 15 август 2014 г. (не по-късно от 50 дни преди изборния ден) на териториалните звена на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие в съответната област и уведомяват районната избирателна комисия.

5. Районната избирателна комисия не по-късно 30 август 2014 г. (35 дни преди изборния ден) формира единните номера на избирателните секции в изборния район съобразно единната номерация на секциите, определена с настоящото решение на Централната избирателна комисия.

6. Централната избирателна комисия не по-късно от 13 септември 2014 г. (21 дни преди изборния ден) определя държавите и местата, в които ще се образуват избирателни секции.

7. Централната избирателна комисия формира и утвърждава номерата на избирателните секции извън страната.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения