Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 648-НС
София, 29 септември 2021 г.

ОТНОСНО: отказ за регистрация на партия „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“ за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“ от Борил Климентов Соколов – председател и представляващ партията, чрез Антоанета Маринова Раковска, заведено под № 20 на 29 септември 2021 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Към заявлението са приложени:

  1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадени на 21.09.2021 г. от СГС, VI-7 състав, по ф.д. № 2/2021 г.
  2. Удостоверение изх. № 48-00-1029 от 24.09.2021 г. на Сметната палата в уверение на това, че за последните три години партията няма задължение да представя в Сметната палата годишни финансови отчети.
  3. Образец от подписа на представляващия партията.
  4. Образец от подписа на упълномощеното лице.
  5. Образец от печата на партията.
  6. Името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.
  7. Банков документ от „Интернешънъл Асет Банк“ от 21.09.2021 г., за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ.
  8. Пълномощни от Борил Климентов Соколов – председател на партията, в полза на Антоанета Маринова Раковска – 2 бр.
  9. Списък, съдържащ имената, ЕГН и саморъчен подпис на 3850 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за наименованието на партията в бюлетините по следния начин: ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО

Към заявлението не е приложено удостоверение за актуална банкова сметка съгласно изискванията на Изборния кодекс, като при приемане на заявлението са дадени указания да бъде приложено такова удостоверение. До 17,00 ч. на 29.09.2021 г. не е приложено удостоверение по чл. 133, ал. 3, т. 7 ИК.

Централната избирателна комисия намира, че не са изпълнени изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 545-ПВР/НС от 16.09.2021 г. на ЦИК за регистрация на партия ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 134, ал 2 във вр. с чл. 133, ал. 3, т. 7 от Изборния кодекс и Решение № 545-ПВР/НС от 16.09.2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Отказва да регистрира партия „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“ за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения