Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 647-ПВР/НС
София, 29 септември 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на партия „АТАКА“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпили са заявления за регистрация от партия „АТАКА“ подписани от Волен Николов Сидеров в качеството му на председател и представляващ партията, заведени под № 16 на 29 септември 2021 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Към заявлението са приложени:

  1. Удостоверения за актуално правно състояние на партията, издадени на 23.09.2021 г. от СГС, VI-5 състав, по ф.д. № 7062/2005 г.
  2. Удостоверения от 24.09.2021 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.
  3. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.
  4. Банкова референция от 24.09.2021 г. от „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД за актуална банкова сметка.
  5. Образец от подписа на представляващия партията.
  6. Образец от печата на партията.
  7. Платежно нареждане – 2 бр., от „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД от 28.09.2021 г., за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ за всеки вид избор.
  8. Списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3200 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за наименованието на партията в бюлетините по следния начин: АТАКА.

Централната избирателна комисия намира, че са изпълнени изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 545-ПВР/НС от 16.09.2021 г. на ЦИК за регистрация на партия „АТАКА“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Регистрацията се извършва в условия на неприключила процедура за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, съгласно чл. 135, ал. 4 ИК и раздел ІV, т. 18 от Решение № 545-ПВР/НС от 16.09.2021 г.  на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира партия „АТАКА“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Наименованието на партията в бюлетините е: АТАКА.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения