Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 632-МИ
София, 20 август 2019 г.

ОТНОСНО: определяне условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги и изготвяне на избирателни списъци

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 8, ал. 2, чл. 9, ал. 7-9, чл. 28, чл. 29, ал. 2 и чл. 44, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. В лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за лишаване от свобода и за задържане, съответният ръководител образува избирателна секция при наличието на не по-малко от 10 избиратели, настанени в тези заведения, съставя и подписва избирателен списък, съответно Приложение № 4-МИ и Приложение № 5-МИ от изборните книжа.
 2. Ръководителите на заведенията, домовете и специализираните институции, както и на местата за лишаване от свобода и за задържане, в срок от 48 часа преди изборния ден – до 17,00 часа на 24 октомври 2019 г., незабавно уведомяват писмено за образуването на секция кмета на общината, на чиято територия се намира заведението или домът.
 3. Избирателните списъци за гласуване в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, се съставят и подписват от ръководителите на тези заведения в срока по т. 2.

Избирателните списъци за гласуване в местата за лишаване от свобода и за задържане се съставят и подписват от съответния ръководител, като самоличността на задържаните, спрямо които няма влязла в сила присъда, се установява от личните им дела по предвидения ред в чл. 54, ал. 1 на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС).

Не по-късно от 17,00 ч. на 24 октомври 2019 г. ръководителите на лечебните заведения и домове чрез кмета на общината по местонахождение на заведението или дома уведомяват органите по чл. 23, ал. 1 от ИК за включените в списъка избиратели с оглед на заличаването им от избирателните списъци по постоянния им адрес преди предаване на тези списъци на секционните избирателни комисии.

Уведомяването се извършва чрез изпращане на писмо с копие от изготвения избирателен списък, по факс или електронна поща.

 1. Заличаването се извършва чрез зачертаване на името и адреса на избирателя с хоризонтална черта, така че да се четат данните, като в графа „Забележки“ се вписва „включен в списък по чл. 28 и чл. 29 ИК“.
 2. В сроковете по т. 2 и т. 3 ръководителите на лечебните заведения, домовете за стари хора и специализираните институции уведомяват съответната ОИК за съставения избирателен списък и необходимостта от образуване на избирателна секция.
 3. Кметът на общината образува избирателната секция с нарочна заповед и утвърждава номера й.

Кметът на общината незабавно уведомява ОИК и ЦИК за номера на образуваната секция.

След провеждане на консултации по реда на Решение на ЦИК кметът предлага на общинската избирателна комисия състави на тези секционни избирателни комисии.

 1. Общинската избирателна комисия определя номерата на секциите и назначава състави на секционните избирателни комисии при спазване на изискванията на Решение на ЦИК.
 2. Избирателните списъци по т. 5 се предават от ръководителя на съответното заведение и представители на ОИК и общинската администрация на секционната избирателна комисия с протокол (Приложение № 84-МИ от изборните книжа).
 3. Ръководителите на лечебните заведения, домовете за стари хора и специализираните институции издават удостоверение – (Приложение №16-МИ от изборните книжа) – на избирателите, които са били включени в избирателните списъци на тези места и са ги напуснали преди изборния ден.
 4. В изборния ден в избирателните списъци на секциите по т. 1 СИК вписва избирателите, които са приети в лечебното заведение, дома или друга специализирана институция, лицата, които са задържани в място на лишаване от свобода или за задържане, след изготвяне на избирателния списък в допълнителната страница (под чертата). Вписването се извършва след представяне на документ за самоличност и декларация – Приложение № 81-МИ от изборните книжа, че не са гласували и няма да гласуват в същите избори на друго място.
 5. В изборния ден в избирателните списъци на секциите по т. 1 в допълнителната страница (под чертата) се дописват и служебно заетите лица от персонала на тези места след представяне на документ за самоличност и декларация, че не са гласували и няма да гласуват в същите избори на друго място – Приложение № 81-МИ от изборните книжа.
 6. Декларациите по т. 10 и 11, съгласно Приложение № 81-МИ се прилагат към избирателния списък и стават неразделна част от него.

 

Копие от настоящото решение да се изпрати на кметовете на общини, а чрез тях и на съответните ръководители на лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в местата за лишаване от свобода и за задържане, които се намират на територията на съответната община.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2921-МИ / 07.12.2023

  относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

 • № 2920-МИ / 05.12.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

 • № 2919-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • всички решения