Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 623-ПВР/НС
София, 27 септември 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на партия „ВОЛЯ“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия „ВОЛЯ“, подписано от Веселин Найденов Марешки в качеството му на председател и представляващ партията, чрез Никола Любомиров Стойчев заведено под № 7 на 26 септември 2021 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверения за актуално правно състояние на партията от СГС, VI-15 състав, по ф.д. № 12351/2007 г.
 2. Удостоверения от 10.09.2021 г. и от 21.09.2021 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.
 3. Образци от подписа на представляващия партията.
 4. Образци от печата на партията.
 5. Банков документ, издаден от Българска народна банка за внесени безлихвени депозити по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката.
 6. Банков документ, издаден от Българска народна банка за внесени безлихвени депозити по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ за участие в изборите за народни представители.
 7. Удостоверения за актуални банкови сметки от 17.09.2021 г. при „Българо-американска кредитна банка“ АД.
 8. Списъци на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията.
 9. Пълномощно в полза на Методи Петров Байкушев, Никола Любомиров Стойчев и Пенчо Кънчев Станчев, всеки от които поотделно може да представлява партия „ВОЛЯ“.
 10. Списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 4400 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за наименованието на партията в бюлетините по следния начин: ВОЛЯ

От протокол с вх. № ПВР-04-03-13 от 27 септември 2021 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „ВОЛЯ“ в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия ВОЛЯ.

Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 545-ПВР/НС от 16.09.2021 г. за регистрация на партия „ВОЛЯ“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира партия ВОЛЯ за участие в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Наименованието на партията в бюлетините е: ВОЛЯ

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ДД/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2557-МИ / 29.09.2023

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

 • № 2556-МИ / 29.09.2023

  относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

 • № 2555-МИ / 29.09.2023

  относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

 • всички решения