Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 622-ЕП
София, 3 юли 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от Гани Димитров Митев – главен редактор на Slivnini.bg, срещу решение № 79-ЕП от 28.05.2014 г. на РИК в Двадесет и първи район – Сливенски

Постъпила е жалба с вх. № ЕП-22-784 от 13.06.2014 г. до Върховен административен съд чрез Централната избирателна комисия от Гани Димитров Митев от гр. Сливен срещу мълчалив отказ на ЦИК по жалба до РИК в Двадесет и първи район - Сливенски с вх. № 157/19.05.2014 г. Със съпроводително писмо изх. № ЕП-09-85/19.06.2014 г. на ЦИК жалбата е изпратена на Върховния административен съд. По жалбата е образувано адм.д. № 8120/2014 по описа на ІV отделение при ВАС. С Определение № 8503/20.06.2014 г. по адм.д. № 8120/2014 г. на ІV отделение на ВАС производството по делото е прекратено и същото е изпратено като преписка на ЦИК за произнасяне по жалбата на Гани Димитров Митев от гр. Сливен съобразно изложените в определението мотиви.

В РИК в Двадесет и първи район - Сливенски, с вх. № 157/19.05.2014 г. е постъпила жалба от Гани Димитров Митев - главен редактор на Slivnini.bg. В жалбата се съдържат твърдения, че кметът на община Сливен Кольо Милев е нарушил разпоредбите на чл. 182, ал. 3 и чл. 168, ал. 3 от ИК, като е присъствал на мероприятия, в които е извършена предизборна агитация в различни населени места в общината, използвайки служебен автомобил на община Сливен Към жалбата са приложени: копие на обява; снимка; копие на разпечатка от публикация в интернет страницата Slivnini.bg; копие на разпечатки от статии, публикувани на интернет-страници; нечетливо копие на снимка на автомобил с регистрационен номер СН 7878 СА.

Жалбата е разгледана на заседание на РИК на 20 май 2014 г. при наличие на необходимия кворум. Постановено е решение № 32-ЕП от 20.05.2014 г. на РИК в Двадесет и първи район - Сливенски. От решението е видно, че е подложен на гласуване проект на решение за оставяне без уважение на подадената жалба. В гласуването по проект на решение за оставяне без уважение на жалбата са участвали 12 членове на РИК, от които 7 са гласували „за", а 5 са гласували „против". При този резултат от гласуването е налице хипотезата на чл. 70, ал. 4, изр. второ от ИК, поради което следва да се приеме, че е налице решение за отхвърляне на предложения проект за решение, независимо че същото е оформено с диспозитив за оставяне без уважение на жалбата. Решението на РИК в този случай е следвало да се оформи с диспозитив, от който да става ясно, че предложението за решение е отхвърлено. Освен това в решението не са изложени каквито и да било мотиви, които да обосновават предложения проект за решение.

Срещу това решение на РИК в Двадесет и първи район - Сливенски е подадена жалба от Гани Димитров Митев - главен редактор на Slivnini.bg. Жалбоподателят счита обжалваното от него решение за неправилно, необосновано и незаконосъобразно, като се навеждат и доводи, че същото е взето в нарушение на чл. 70, ал. 4 от ИК, т.е. при липса на необходимото мнозинство.

Централната избирателна комисия е разгледала жалбата на свое заседание от 23.05.2014 г., приела е същата за основателна и с Решение № 516-ЕП от 23 май 2014 г. е отменила решение № 32-ЕП от 20 май 2014 г. на РИК в Двадесет и първи район - Сливенски, като необосновано и незаконосъобразно и е върнала преписката на РИК в Двадесет и първи район - Сливенски, за произнасяне по съществото на спора.

В изпълнение на дадените от ЦИК указания РИК в Двадесет и първи район - Сливенски, на свое заседание от 28.05.2014 г. е разгледала жалбата на Гани Димитров Митев от 19.05.2014 г. и е постановила решение № 79-ЕП от 28.05.2014 г., с което е отхвърлен предложеният проект за оставяне на жалбата без уважение и същата се изпраща на ЦИК по компетентност. Решението е публикувано на интернет страницата на РИК в Двадесет и първи район - Сливенски, на 29.05.2014 г. в 11,39 часа. Решението е изпратено на Централната избирателна комисия по компетентност, без да има данни същото да е обжалвано.

На свое заседание от 9 юни 2014 г. Централната избирателна комисия е приела изпратеното писмо и приложеното към него решение № 79-ЕП от 28.05.2014 г. за сведение поради липса на данни за обжалването му от Гани Димитров Митев.

В мотивите на Определение № 8503/20.06.2014 г. по адм.д. № 8120/2014 г. на ІV отд. на ВАС решаващият съдебен състав е приел, че диспозитивът на решение № 79-ЕП от 28.05.2014 г. на РИК в Двадесет и първи район - Сливенски, с който жалбата на Гани Димитров Митев се изпраща по компетентност на ЦИК, е поставил в заблуждение жалбоподателя, че Централната избирателна комисия ще се произнесе по неговата жалба. Решаващият съдебен състав е приел, че жалба с вх. № ЕП-22-784 от 13.06.2014 г. до Върховен административен съд чрез Централната избирателна комисия от Гани Димитров Митев от гр. Сливен срещу мълчалив отказ на ЦИК по жалба до РИК в Двадесет и първи район - Сливенски с вх. № 157/19.05.2014 г. е всъщност жалба срещу решение № 79-ЕП от 28.05.2014 г. на РИК в Двадесет и първи район - Сливенски. Поради това е задължил Централната избирателна комисия да се произнесе по посочената жалба по реда на чл. 73 от ИК.

Централната избирателна комисия приема, че подадената с вх. № ЕП-22-784 от 13.06.2014 г. от Гани Димитров Митев от гр. Сливен жалба срещу решение № 79-ЕП от 28.05.2014 г. на РИК в Двадесет и първи район - Сливенски, е просрочена. Обжалваното решение е публикувано на интернет страницата на РИК в Двадесет и първи район - Сливенски, на 29.05.2014 г. в 11,39 часа Срокът за обжалване на решението съгласно разпоредбата на чл. 73 от ИК е тридневен от обявяването му. Жалбата е подадена на 13.06.2014 г., към която дата преклузивният срок по чл. 73 от ИК е изтекъл. Поради изложеното жалбата на Гани Димитров Митев от 19.05.2014 г. следва да бъде оставена без разглеждане като процесуално недопустима.

Независимо от гореизложеното, Централната избирателна комисия приема, че жалбата е неоснователна. От приложените към преписката материали не се установява кметът на община Сливен да е извършвал предизборна агитация. На всички проведени публични мероприятия същият е предоставял информация за предприети от общинската администрация действия в съответното населено място в изпълнение на задълженията й по ЗМСМА. Не се съдържат доказателства, от които да се установява, че кметът на община Сливен е участвал в предизборни мероприятия, като за целта е използвал служебен автомобил, собственост на община Сливен. Представената снимка на автомобил не установява нито деня на заснемането, нито местоположението му, нито използването му от кмета на община Сливен. Твърденията на жалбоподателя  за нарушения на чл. 182, ал. 3 и чл. 168, ал. 3 от ИК са недоказани.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 73 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № ЕП-22-784 от 13.06.2014 г. на Гани Димитров Митев от гр. Сливен срещу решение № 79-ЕП от 28.05.2014 г. на РИК в Двадесет и първи район - Сливенски, като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения