Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 620-ЕП
София, 3 юли 2014 г.

ОТНОСНО: заличаване на регистрирани наблюдатели на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“

Постъпила е молба с вх. № ЕП-18-233 от 25.06.2014 г. от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", представлявано от Михаил Стоянов Мирчев - председател на УС на сдружението, регистрирано с Решение на ЦИК № 241-ЕП 25 април 2014 г., българска неправителствена организация с искане за заличаване на регистрирани наблюдатели. По същество искането представлява оттегляне на упълномощаването.

На основание чл. 111, ал. 1 във връзка с чл. 112, ал. 4, т. 3 и 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА като наблюдатели 310 упълномощени представители на Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", както следва:

Три имена
1 Иво Чавдаров Адъров
2 Юри Гълъбов Поюклийски
3 Данко Димитров Гогушев
4 Сали Сали Чобан
5 Марияна Миткова Чавдарова
6 Силко Искренов Чаушев
7 Георги Костадинов Бухов
8 Емил Ангелов  Ясенов
9 Невена Малинова Сархачева
10 Дениз Емилов Коларов
11 Сали Джамал Коджа
12 Мария Здравкова Жекова
13 Северина Северинова Георгиева
14 Катя Милчева Чаушева
15 Веска Юлиянова Кавазова
16 Андрей Адамов Банкатев
17 Ирина Андреева Кехайова
18 Савка Раданова Кайраманова
19 Юлиана Радулова Семерджиева
20 Диана Огнянова Чолакова
21 Юри Владимиров Хаджийски
22 Севда Евелинова Чолакова
23 Здравко Асенов Сакалев
24 Даниел Здравков Сакалев
25 Лиляна Миткова Сакалева
26 Веска Дамянова Котупова
27 Ангелина Ангелова Златарева
28 Бисер Ангелов Ясенов
29 Георги Стефанов Гeoргиев
30 Елка Василева Коленарова
31 Ахмед Ахмедов Картълов
32 Бинка Игорова Караилиева
33 Галя Василева Сотирова
34 Теодора Тодорова Василева
35 Росица Стоянова Глухова
36 Евелина Емилова Бойкова
37 Юлия Асенова Хаджиева
38 Емилия Боянова Бойкова
39 Фатме Рамаданова Мустафова
40 Ахмет Шукриев Мейзински
41 Хамдие Кемилова Карамехмедова
42 Руси Сабинов Бойков
43 Емил Димитров Антонов
44 Стефан Руменов Дюлгеров
45 Юлия Василева Текешева
46 Нели Асенова Шъкова
47 Росица Боянова Дюлгерова
48 Асен Илков Тасев
49 Митко Севдалинов Читаков
50 Росица Миткова Ханджиева
51 Милена Хариева Патълева
52 Андрей Здравков Ломски
53 Радостин Светославов Димитров
54 Боряна Светлинова Димитрова
55 Росица Йорданова Ефремова
56 Александър Велинов Илиев
57 Борислав Захариев Кадиев
58 Васил Илиев Колев
59 Митко Веселинов Корманов
60 Красимир Драганов Джандев
61 Любен Желязков Манушов
62 Силвия Венциславова Иванова
63 Христо Кирчев Бодуров
64 Валентина Димитрова Иванова
65 Василка Димитрова Иванова
66 Калина Миткова Георгиева
67 Борис Асенов Нанов
68 Аделина Маликова Сивриева
69 Веселин Асенов Мъхов
70 Венцислав Цветанов Цветков
71 Надка Юлиянова Кехайова
72 Венелин Филипов Къбов
73 Ресен Демиров Дюлгеров
74 Румен Здравков Профиров
75 Илия Любенов Дамянов
76 Веселин Антимов Контилов
77 Петя Генчева Станкова
78 Славчо Асенов Ясенов
79 Красимир Росенов Младенов
80 Румяна Росенова Петрова
81 Ивайло Митков Велков
82 Емил Йорданов Караиванов
83 Велизара Асенова Петрова
84 Сашо Иванов Шипков
85 Маргарита Миткова Дамянова
86 Росица Живкова Хаджиева
87 Емилия Младенова Даскалова
88 Митко Борисов Белев
89 Атанас Стефанов Терзиев
90 Христо Ангелов Какалашев
91 Карамфил Райчев Христов
92 Сергей Веселинов Берберов
93 Шефкие Ешрефова Бунарева
94 Ваклин Кирилов Маринов
95 Валентин Иванов Камбуров
96 Венко Митков Белюков
97 Росица Георгиева Маринова
98 Светла Добрева Райчева
99 Радостинка Стефанова Кехайова
100 Велко Стоянов Бабачев
101 Хайри Хасанов Джуков
102 Сийка Здравкова Деделянова
103 Пенка Събинова Димитрова
104 Георги Асенов Карамитев
105 Стойчо Любенов Миланов
106 Асен Радков Деделянов
107 Ирена Христова Ръжева
108 Красимир Митков Родопски
109 Събка Миткова Книжарова
110 Дамян Малинов Христов
111 Алдомир Садоев Бабачев
112 Севастиян Захариев Чафадаров
113 Станко Илиев Димитров
114 Райчо Иванов Чафадаров
115 Владимир Сашев Цветков
116 Владимир Христов Петров
117 Стилияна Радославова Какалашева
118 Митко Демиров Белюков
119 Румен Асенов Ясенов
120 Радостина Стоянова Башева
121 Радослав Тошков Хаджиев
122 Атанас Красимиров Дуралиев
123 Златан Мирчев Кичуков
124 Денислав Руменов Карамитев
125 Атанас Асенов Милеков
126 Самуйл Станков Димитров
127 Сергей Здравков Хартаждиев
128 Сергей Милков Вълчев
129 Бойко Стефанов Петров
130 Сийка Николова Иванова
131 Росица Георгиева Чешмеджиева
132 Людмила Чавдарова Петкова
133 Светла Евтимова Кокунева
134 Данчо Митев Симеонов
135 Асен Митев Симеонов
136 Маргарита Илиева Иванова
137 Севда Карамфилова Димитрова
138 Снежана Асенова Налбантова
139 Ирина Стефанова Данчева
140 Илиана Георгиева Пинчева
141 Красимира Георгиева Пинчева
142 Чавдар Данков Балсаков
143 Емил Данков Балсаков
144 Павлин Атанасов Огнянов
145 Иванка Асенова Огнянова
146 Николай Росенов Байрактаров
147 Али Расимов Шехов
148 Светла Емилова Хъсова
149 Захра Реджепова Балийска
150 Ружа Бисерова Асенова
151 Ахмед Османов Мустафов
152 Векил Руфатов Юсенов
153 Никола Ангелов Андреев
154 Илиян Райчев Кирюлев
155 Захаринка Зефирова Софтева
156 Векил Шукриев Моллахмедов
157 Елзие Еминова Ахмединова
158 Ахмед Алиев Шехов
159 Румен Цветков Ашков
160 Арзие Сюлейманова Джеферова
161 Вахди Ахмедов Бучев
162 Кюрсия Алиева Бучева
163 Мехмед Мехмедов Вълнев
164 Димитър Митков Антонов
165 Фатме Зюлкифова Мейзинска
166 Владислав Цветков Соколов
167 Рамзие Рамаданова Борназова
168 Ахмед Ахмедов Бучев
169 Кемил Меджитов Ашков
170 Асие Ахмедова Софтева
171 Росица Димитрова Андреева
172 Бедрие Хайриева Кирюлева
173 Емил Русев Бойков
174 Заря Бисерова Емилова
175 Сафие Сабриева Глухова
176 Йордан Атанасов Йорданов
177 Ивайло Валериев Коловски
178 Тодор Кирков Иванов
179 Петър Кръстев Иванов
180 Иванчо Зарков Иванов
181 Светозар Блажев Трифонов
182 Димитър Петров Асенов
183 Божидар Любенов Терзиев
184 Пламен   Петков Герговски
185 Мария Николаева Иванова
186 Геновева Иванова Георгиева
187 Петър Николаев Иванов
188 Шериф Османов Усов
189 Станислав Йорданов Велев
190 Валентин Ангелов Костов
191 Трифон Иванов Христов
192 Красимира Александрова Илиева
193 Мариан Тодоров Божинов
194 Лена Иванова Миланова
195 Стефан Найденов Дичевски
196 Лиляна Парашкевова Лачева
197 Иван Георгиев Цочев
198 Борис Цветков Христов
199 Юли Маринов Петков
200 Цветан Генков Петков
201 Димитър Цветозаров Вълков
202 Веселин Веселинов Плачков
203 Мариян Георгиев Пешев
204 Елена Тодорова Иванова-Кирицова
205 Стилян Светославов Бакърджиев
206 Венета Христова Станева
207 Веселин Стефанов Катронски
208 Преслав Стефанов Петров
209 Ивелина Пламенова Славова
210 Николай Асенов Огнянов
211 Борис Димитров Иванов
212 Марина Николова Димитрова 
213 Йордан Богомилов Кучев
214 Мара  Илиева Нукова
215 Мара Иванова Гойчева
216 Илия Тодоров Линков
217 Бонка Цветанова Граурова
218 Стефан Иванов Копчев
219 Мариела Тодорова Мушатова
220 Евгения Йорданова Захариева
221 Силвия Иванова Николова
222 Цвятко Христов Станев
223 Занко Кръстев Николов
224 Илияна Юлиева Иванова
225 Димитрина Димитрова Дикова
226 Валентина Челестинова  Димитрова
227 Милена Цачева Петлешкова
228 Лъчезар Емилов Бузев
229 Славица Миткова Александрова
230 Елена Паскова Цонева
231 Петър Милчев Трифонов
232 Галя Тодорова Петрова
233 Георги Стоянов Митев
234 Величко Асенов Великов
235 Радина Димитрова Асенова
236 Владимир Николаев Ботев
237 Нели Венциславова Гайдарска
238 Спаска Герова Бойкова
239 Николай  Василев  Николов
240 Димчо Петров Коларов
241 Валери  Нинов  Великов
242 Росен Ангелов Георгиев
243 Валентин Димитров Тончев
244 Кирил Апостолов Димитров 
245 Ценка  Заркова Милашка
246 Геновева Кирилова Марчовска
247 Евгений Савчев Пахарски
248 Светослав Николаев Пеловски
249 Анелия Красимирова Вешева
250 Данаил Мирославов Чолаков
251 Красимир Николов Пейчовски
252 Георги Цветанов Дишовски
253 Михаил Цветков Кончарски
254 Стела Цветанова Димова
255 Милчо Иванов Милев
256 Анна Владкова Дикова
257 Петър Христов Петров
258 Йордан Пенов Божиновски
259 Димитър Петров Димитров
260 Маргарита Тодорова Кирова
261 Михаил Георгиев Марковски
262 Георги Гатов Монов
263 Владко Христов Диков
264 Ивалина Димитрова Петрова
265 Иванка Димитрова Петрова
266 Красимир Алеков Евтимов
267 Любомир Младенов Любенов
268 Петя Сашева Митева
269 Петър Николов Петров
270 Христо Илиев Кунчев
271 Виолета Василева Станкова
272 Ивалин  Христов Георгиев
273 Александра Алиева Бахирева
274 Зоя Йотова Иванова
275 Румен Благоев Стойков
276 Милена Георгиева Ръжгева
277 Аница Димитрова Денкова
278 Красимир Цветанов Денков
279 Косьо Дончев Косев
280 Иванка Ангелова Димитрова
281 Митко Николов Иванов
282 Снежана Иванова Томова
283 Юлиян Кайчов Симов
284 Петър Николов Статев
285 Камелия Антонова Фицова
286 Камелия Илиева Кирилова
287 Камен Велков Цеков
288 Капка Красимирова Арсенова
289 Катя Борисова Николова
290 Красимир Валентинов Людмилов
291 Людмил Валентинов Людмилов
292 Мара Алиева Иванова
293 Мартин Ангелов Маринов
294 Маруся Стефанова Гаврилова
295 Милка Миткова Ферчева
296 Милчо Борисов Ангелов
297 Милчо Методиев Георгиев
298 Минка Спасова Илиева
299 Митка Кирилова Матеева
300 Младен Иванов Николов
301 Николай Асенов Велков
302 Павлин Милчев Методиев
303 Пенка Иванова Ангелова
304 Петър Александров Иванов
305 Петьо Кирилов Михайлов
306 Пламен Анатолиев Ангелов
307 Пламен Ангелов Ангелов
308 Пламен Цветанов Гаврилов
309 Владимир Благоев Маринов
310 Светослав Иванов Давидов

Анулира издадените удостоверения.

В публичния регистър да бъде отбелязано решението на ЦИК, с което е извършено заличаването на посочените лица.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

241-ЕП/

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения