Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 241-ЕП
София, 25 април 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-10 от 17.04.2014 г. от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", представлявано от Михаил Стоянов Мирчев - председател на УС, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.
Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално състояние на сдружението от 27.03.2014 г. по ф.д. № 3113/1990 г., издадено от Софийски градски съд; пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев, представляващ сдружението, в полза на 29 (двадесет и девет) лица - представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. Списъкът е представен и в електронен вид на технически носител.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ" за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. като българска неправителствена организация.
РЕГИСТРИРА като наблюдатели 29 упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", както следва:

№ Име, презиме, фамилия ЕГН
1. Михаил Стоянов Мирчев
2. Катя Живкова Михайлова
3. Соня Стоименова Амбонова
4. Тодорка Димова Кинева
5. Теодора Георгиева Пискова
6. Цвета Руменова Иванова
7. Гергана Златкова Георгиева
8. Борис Ангелов Георгиев
9. Ваня Кръстева Стефанова
10. Маргаритка Стоянова Маркова
11. Катрин Наскова Богоева
12. Елена Георгиева Джунинска
13. Рашо Христов Тарльовски
14. Десислава Иванова Цупарска
15. Марина Серьожева Иванова
16. Ангелина Йосифова Макавеева
17. Антон Манолов Антонов
18. Владимир Тодоров Ангелов
19. Георги Петьов Юговски
20. Емилия Николаева Соколова
21. Маргарита Асенова Демирева
22. Красимира Кунева Арнаудова
23. Ангелина Николова Божилова
24. Йовелина Петрова Маркова
25. Димитринка Иванова Харискова
26. Дафинка Христова Клявкова-Хаджиева
27. Генка Христева Енчева-Павлова
28. Красимира Захариева Сапунджиева
29. Светослав Митков Димитров

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Свързани решения:

620-ЕП/

Календар

Решения