Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 617-МИ
София, 15 август 2019 г.

ОТНОСНО: предаване на архива на ОИК с мандат 2015-2019 г. на общинската администрация

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 457, ал. 5 във връзка с чл. 445, ал. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. До 6 септември 2019 г. – приключване на мандата на ОИК за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове с мандат 2015-2019 г., общинската избирателна комисия във всяка община предава всички документи и печати, които се съхраняват в ОИК, на съответната общинска администрация.
 2. На предаване подлежат  всички документи и книжа, като:

– Решенията и протоколите от заседанията на ОИК;

– Решения на ОИК за назначаване на СИК;

– Протоколи с приложени материали от консултации при кмета на съответната община за определяне съставите на СИК;

– Предложения от кметовете на общини до ОИК за съставите на СИК;

– Кореспонденция между ЦИК и ОИК и кореспонденцията им с организации и ведомства по организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми;

– Протоколи на ОИК за отчитане резултатите от гласуването на избори;

– Регистри на ОИК за регистрация на партии, коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове в съответната община;

– Регистри на ОИК за регистриране на кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети за участие в съответния вид избор;

– Кандидатски листи с кандидати, издигнати от партии, коалиции и инициативни комитети за съответния вид избор;

– Обобщени справки и сведения на ОИК за броя на гласувалите и подадените гласове по общини за партии, коалиции и независими кандидати;

– По един екземпляр от бюлетините за всеки отделен вид избор;

– Жалби и сигнали до ОИК, за нарушения по време на изборния процес;

– Съдебни решения, становища, експертизи и др. по дела на ОИК;

– Втори екземпляр от протоколите на СИК с резултатите от гласуването (първи и втори тур) за отделните видове избори;

2.1. Всички документи и книжа от произведени нови и частични избори за общински съветници или за кметове.

2.2. Всички документи и книжа от произведени местни референдуми.

 1. Подлежащите на предаване книжа и материали се описват от председателя и секретаря на ОИК и се предават на комисия, назначена със заповед на кмета на общината. За предаването и приемането се съставя протокол в два екземпляра, единият от които се съхранява в общината, а вторият се изпраща от кмета на общината на ЦИК.
 2. Приетите от общинската администрация документи и книжа се съхраняват в помещение, определено със заповед на кмета на общината. За съхранението на приетите от ОИК документи и книжа, включително печати, отговорност носи кметът на общината.

4.1. В случаите когато документите и печатите на ОИК се намират в помещението определено за съхранение на изборни книжа, достъпът до помещението се осъществява по реда на т. 18 от Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината без да е необходимо разрешение от ЦИК.

 1. Срокът на съхранение на документите и книжата от изборите е до следващите избори от същия вид. Книжата и материалите от референдумите се съхраняват в срок от 5 години от произвеждането им. След изтичане на срока за съхранение документите и книжата се предават в 6-месечен срок в „Държавен архив“.

Зам.-председател: Силва Дюкенджиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2919-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • № 2918-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • № 2917-НС / 30.11.2023

  относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

 • всички решения