Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 616-МИ
София, 15 август 2019 г.

ОТНОСНО: определяне на възнагражденията на членовете на ОИК и на специалистите към ОИК за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 7 и чл. 83, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. ОПРЕДЕЛЯ месечно възнаграждение на членовете на ОИК за подготовка и произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. съгласно методиката – приложение към решението, както следва:

1.1. в общини с брой на секциите до 350 включително:

Председател – 1060 лева

Заместник-председател – 1010 лева

Секретар – 1010 лева

Член – 960 лева

1.2. в общини с брой на секциите от 351 до 1000 включително:

Председател – 1175 лева

Заместник-председател – 1115 лева

Секретар – 1115лева

Член – 1060 лева

1.3. в Столична община:

Председател – 1400 лева

Заместник-председател – 1330 лева

Секретар – 1330 лева

Член – 1270 лева

 1. Членовете на ОИК получават месечно възнаграждение от 6 септември 2019 г. до 7 дни включително след обявяване на резултатите от изборите за І тур или за ІІ тур, ако се произвежда такъв.
 2. Членовете на ОИК за времето, необходимо за работата им в съответната комисия, се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване на членовете на ОИК са за сметка на републиканския бюджет.
 3. Възнагражденията на членовете на ОИК не се облагат с данъци по Закона по данъците върху доходите на физическите лица.
 4. За подпомагане дейността на ОИК за периода от назначаването на ОИК до 7 дни включително от обявяване на изборния резултат може да се наемат специалисти – експерти и технически сътрудници, с месечно възнаграждение, както следва:

5.1. експерт към ОИК – 780 лв. месечно

5.2. технически сътрудник към ОИК – 560 лв. месечно

Броят на специалистите към ОИК се определя, както следва:

– ОИК по т. 1.1. – 1 експерт и до 2 технически сътрудници;

– ОИК по т. 1.2. – до 2 експерти и до 4 технически сътрудници;

– ОИК по т. 1.3. – до 5 експерти и до 10 технически сътрудници.

С решение ОИК определя броя на експертите и техническите сътрудници, имената, функции и периода на подпомагане. Заверено копие от решението се изпраща на кмета на съответната община за сключване на граждански договор с определените лица.

В случаите на необходимост от назначаване на по-голям брой специалисти съответната ОИК следва да направи мотивирано искане до ЦИК с посочване на конкретния брой допълнителни специалисти и срока на гражданския договор.

 1. За периода на подготовка за предаване на изборните книжа и материали от ОИК на СИК/ПСИК, както и за подпомагане на ОИК при предаване на книжата и материалите на СИК/ПСИК, в изборния ден, приемането на протоколите от СИК/ПСИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК към ОИК може да бъдат привлечени сътрудници с еднократно възнаграждение в размер на 100 лв. Броят на сътрудниците се определя с решение на ОИК, както следва:

– на всеки 100 секции по 1 сътрудник;

– при остатък над 50 секции – още 1 сътрудник.

 1. За времето по т. 2 разходите за пътуване на членовете на общинските избирателни комисии, чиито постоянен и настоящ адрес не са в населеното място, където се провеждат заседанията на общинската избирателна комисия, се заплащат от държавния бюджет срещу представяне на разходооправдателен документ и при спазване на действащите правила и нормативи.

Зам.-председател: Силва Дюкенджиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2919-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • № 2918-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • № 2917-НС / 30.11.2023

  относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

 • всички решения