Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 615-МИ
София, 31 август 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” срещу решения № 43-МИ, № 44-МИ и № 45-МИ от 24 август 2011 г. на ОИК в община Хасково, област Хасково

Постъпила е жалба с вх. № 460 от 25.08.2011 г. на ЦИК от Карлос Арналдо Контрера, пълномощник на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", срещу решения № 43-МИ, № 44-МИ и № 45-МИ от 24 август 2011 г. на ОИК в община Хасково, област Хасково, с които е регистрирана местна коалиция от партии с наименование КОАЛИЦИЯ „ЗА ХАСКОВО" за участие в изборите, съответно за кмет на община Хасково, за общински съветници на община Хасково и за кмет на кметство: Брягово, Войводово, Въгларово, Гарваново, Големанци, Гълъбец, Динево, Долно Големанци, Елена, Зорница, Книжовниц, Козлец, Клокотница, Конуш, Корен, Криво поле, Малево, Мандра, Маслиново, Нова Надежда, Орлово, Стамболийски, Текето, Тракиец, Узунджово и Широка поляна, на 23 октомври 2011 г., като наименованието на коалицията, което ще бъде изписано в бюлетините, и в трите решения е КОАЛИЦИЯ „ЗА ХАСКОВО" - ПП „ВМРО - НИЕ", ПП „БНД", ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ".
Жалбоподателят твърди, че в нарушение на разпоредби от Изборния кодекс и на Решение № 203-МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК Общинската избирателна комисия в община Хасково неправилно е допуснала регистрираната местна коалиция „ЗА ХАСКОВО" да се изписва в бюлетините, както следва: КОАЛИЦИЯ „ЗА ХАСКОВО" - ПП „ВМРО - НИЕ", ПП „БНД", ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ", досежно изписването на участника в коалицията - политическа партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" с абревиатура ПП „ВМРО - НИЕ". По изложените съображения моли за отмяна на решението в тази му част.
Централната избирателна комисия намира постъпилата в срок жалба против решенията в частта им за начина на изписване на наименованието на партията в бюлетината, както следва: ПП „ВМРО - НИЕ" за допустима, а разгледана по същество - и за основателна, поради следното:
Пред Централната избирателна комисия в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. са регистрирани политическите партии „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" и партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО". Тези политически партии са представили към заявлението си за регистрация заверени от СГС преписи на решенията за първоначалната им регистрация и от решенията за настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване. Политическа партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" е първоначално регистрирана с решение № 371 от 12.05.2000 г. по ф.д. № 8176/1999 г. на СГС - ФО. Промени в наименованието на партията не са извършвани. Политическа партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" е променила наименованието си с решение от 26.02.2010 г., като преди това наименованието е било „БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" с първоначална регистрация на партията с решение от 01.07.2003 г. по ф.д. № 6309/2003 г. на СГС - ФО.
Разпоредбата на чл. 14, ал. 2 от ЗПП не допуска политически партии, чиито наименования повтарят наименованието или абревиатурата на други партии, регистрирани преди тях, включително чрез прибавянето към тях на думи, букви, цифри, числа или други знаци. Параграф 2 от ПЗР на ЗПП предвижда субсидиарно приложение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел за неуредените в специалния закон въпроси. Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от ЗЮЛНЦ наименованието трябва да не въвежда в заблуждение и да не накърнява добрите нрави.
Централната избирателна комисия намира за недопустимо и в противоречие с цитираните императивни законови правила политическа партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" да използва абревиатурата на регистрирана преди нея в регистъра на СГС друга политическа партия. Единствено партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" може да използва своето пълно или съкратено наименование при изписването си в бюлетината. Използването в заявленията на абревиатурата „ВМРО - НИЕ" въвежда в заблуждение избирателя относно действително изписаната в бюлетините политическа партия. Общинската избирателна комисия не е извършила проверка на заявленията в разглежданата по-горе насока, като е постановила начин на изписване на партията с абревиатура в противоречие със закона.
Обжалваните решения на ОИК следва да бъдат отменени в тази им част, като Общинската избирателна комисия след проверка на заявленията и приложените към тях документи и при съобразяване на настоящото решение да укаже в 3-дневен срок на представляващия местната коалиция да подаде необходимите документи за отстраняване на констатираните нередовности.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Отменя решение № 43-МИ от 24 август 2011 г. на ОИК в община Хасково, област Хасково, в частта за наименованието на местната коалиция, което да бъде изписано в бюлетината в изборите за кмет на община Хасково, като КОАЛИЦИЯ „ЗА ХАСКОВО" - ПП „ВМРО - НИЕ", ПП „БНД", ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ".
Отменя решение № 44-МИ от 24 август 2011 г. на ОИК в община Хасково, област Хасково, в частта за наименованието на местната коалиция, което да бъде изписано в бюлетината в изборите за общински съветници в община Хасково, като КОАЛИЦИЯ „ЗА ХАСКОВО" - ПП „ВМРО - НИЕ", ПП „БНД", ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ".
Отменя решение № 45-МИ от 24 август 2011 г. на ОИК в община Хасково, област Хасково, в частта за наименованието на местната коалиция, което да бъде изписано в бюлетината в изборите за кмет на кметство: Брягово, Войводово, Въгларово, Гарваново, Големанци, Гълъбец, Динево, Долно Големанци, Елена, Зорница, Книжовниц, Козлец, Клокотница, Конуш, Корен, Криво поле, Малево, Мандра, Маслиново, Нова Надежда, Орлово, Стамболийски, Текето, Тракиец, Узунджово и Широка поляна, като КОАЛИЦИЯ „ЗА ХАСКОВО" - ПП „ВМРО - НИЕ", ПП „БНД", ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ".
Задължава ОИК в община Хасково, област Хасково, да даде указания на представляващия местната коалиция в 3-дневен срок да отстрани констатираните непълноти.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения