Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 613-НС
София, 24 септември 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „Продължаваме Промяната“ за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция „Продължаваме Промяната“, подписано от Кирил Петков Петков – представляващ коалицията, заведено под № 1 на 22.09.2021 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Към заявлението са приложени:

1. Решение за образуване на коалиция „Продължаваме Промяната“ от 20.09.2021 г. между партия „ВОЛТ“ и партия „Средна европейска класа“ за общо участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г., подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии.

Коалицията се представлява от Кирил Петков Петков и Асен Васков Василев заедно и поотделно.

2. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ВОЛТ“, издадено на 17.09.2021 г. от СГС, VI-7 състав, по ф.д. № 36/2018 г.

3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „Средна европейска класа“, издадено на 20.09.2021 г. от СГС, VI-5 състав, по ф.д. № 9446/2007 г.

4. Удостоверение № 48-00-947 от 21.09.2021 г. на Сметната палата на партия „ВОЛТ“ за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.

5. Удостоверение № 48-00-961 от 21.09.2021 г. на Сметната палата на партия „Средна европейска класа“ за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.

6. Образец от печата на партия „ВОЛТ“.

7. Образец от печата на партия „Средна европейска класа“.

8. Образец от подписите на представляващите партия „ВОЛТ“.

9. Образец от подписа на представляващия партия „Средна европейска класа“ и образец от подписа на упълномощения представител на партията.

10. Образец от подписа на представляващите коалиция „Продължаваме Промяната“. Коалицията няма печат.

11. Платежно нареждане от „Алианц Банк България“ АД от 22.09.2021 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ.

12. Служебна бележка от 21.09.2021 г. от „Алианц Банк България“ АД, за банкова сметка на името на партия „ВОЛТ“, по която съгласно решение за образуване на коалиция „Продължаваме Промяната“ ще се обслужва предизборната кампания на коалицията.

13. Името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания.

14. Пълномощно от 20.09.2021 г. от представляващия партия „Средна европейска класа“ в полза на Константин Живков Бачийски.

15. Списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3938 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за наименование на коалицията в бюлетината по следния начин: Продължаваме Промяната.

От протокол вх. № ПВР-04-03-6 от 24.09.2021 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „Продължаваме Промяната“ в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „Продължаваме Промяната“.

Налице са изискванията на чл. 139 – 141 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 545-ПВР/НС от 16.09.2021 г. на ЦИК за регистрация на коалиция „Продължаваме Промяната“ за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира коалиция „Продължаваме Промяната“ за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Наименованието на коалицията в бюлетината е Продължаваме Промяната

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

659-НС/

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения