Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 610-ПВР/МИ
София, 26 юни 2014 г.

ОТНОСНО: изменение на Решение № 367-ПВР/МИ от 16 август 2011 г. за назначаване на Общинска избирателна комисия в община Две Могили, област Русе

С писмо вх. № МИ-15-84 от 20.06.2014 г., получено по електронната поща на ЦИК, Общинската избирателна комисия - Две Могили, уведомява за настъпила промяна във фамилното име на Адевие Низамиева Сабриева - член на комисията. Приложено е копие на личната карта на лицето, от което е видно, че имената й са Адевие Низамиева Юсменова.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Изменя Решение № 367-ПВР/МИ от 16 август 2011 г. за назначаване на Общинска избирателна комисия в община Две Могили, както следва:

Имената на Адевие Низамиева Сабриева - член на ОИК, да се четат „Адевие Низамиева Юсменова".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

367-ПВР/МИ/

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения