Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 605-МИ
София, 14 август 2019 г.

ОТНОСНО: реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 36, предложение първо, чл. 133, ал. 3, т. 5, чл. 135, чл. 140, ал. 3, т. 6 и чл. 142 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Незабавно след получаване на списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия или коалиция за участие в изборите за общински съветници или за кметове на 27 октомври 2019 г. Централната избирателна комисия (ЦИК) предава същия на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (ГД „ГРАО“ в МРРБ) за проверка. Проверките на списъците следват реда на вписването на партиите и коалициите, които ги представят, в публичния регистър, воден от  ЦИК.

2. Проверката се извършва само при наличие на саморъчен подпис и обхваща:

- за българските граждани - имена и ЕГН, постоянен и настоящ адрес на територията на Република България към 26 април 2019 г. включително;

- за гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, които не са български граждани и които имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България – имената, личния номер, номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него.

3. При установяване на 2500 коректни записа, ГД „ГРАО“ в МРРБ прекратява проверката и уведомява ЦИК за резултата.

4. Проверката се извършва при спазване на следната процедура:

4.1. Член на ЦИК предава по опис приетия в комисията списък на избирателите по чл. 133, ал. 3, т. 5 ИК (списък по чл. 140, ал. 3, т. 6 ИК) на служител от ГД „ГРАО“ в МРРБ. Описът съдържа следните данни:

- наименование на партията/коалицията;

- дата и час на постъпване на списъка в ЦИК;

- брой на листовете на списъка;

- заявения от партията/коалицията брой избиратели, вписани в списъка.

4.2. За резултата от проверката ГД „ГРАО“ в МРРБ съставя протокол в два екземпляра, единия от които предоставя на ЦИК. Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца от произвеждането на изборите. Протоколът съдържа следните данни:

- брой избиратели по представения за проверка списък;

- брой проверени записи;

- общ брой установени коректни записи;

- общ брой установени некоректни записи, в т.ч.:

 • брой некоректни ЕГН/липсващо ЕГН;
 • брой несъответствия между ЕГН и имена;
 • брой некоректни ЛН/липсващ ЛН;
 • брой несъответствия между ЛН и имена;
 • брой повторени записи в списъка;
 • брой лица, участвали в предходни списъци за същия вид избор;
 • брой неверни и непълни имена;
 • брой несъответствия между имената и номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация в него;
 • общ брой лица без избирателни права, в т.ч.:
  • лица, ненавършили 18-години към изборния ден включително;
  • лица, поставени под запрещение;
  • лица, изтърпяващи наказание лишаване от свобода;
  • лица без постоянен и настоящ адрес на територията на Република България към 26 април 2019 г.

4.3. Протоколът се подписва от директора на ГД „ГРАО“ в МРРБ и заедно със съответния списък по чл. 133, ал. 3, т. 5 ИК (списък по чл. 140, ал. 3, т. 6 ИК) се връща на ЦИК, за което се съставя приемно-предавателна разписка в два екземпляра - за ЦИК и за ГД „ГРАО“ в МРРБ. Разписката се подписва от член на ЦИК и от служител на ГД „ГРАО“ в МРРБ.

4.4. Главна дирекция „ГРАО“ в МРРБ извършва проверката не по-късно от 14 септември 2019 г. (42 дни преди изборния ден).

5. Централната избирателна комисия установява резултата за списъците по чл. 133, ал. 3, т. 5 ИК (списък по чл. 140, ал. 3, т. 6 ИК) въз основа на извършената от ГД „ГРАО“ в МРРБ проверка в срок до 14 септември 2019 г. (42 дни преди изборния ден). При поискване от партия или коалиция, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., ЦИК предоставя в писмен вид данните от протокола и установения резултат на представения от партията/коалицията списък по чл. 133, ал. 3, т. 5 ИК (списък по чл. 140, ал. 3, т. 6 ИК).


Зам.-председател: Силва Дюкенджиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3385-МИ / 30.05.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

 • № 3384-МИ / 29.05.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3383-ЕП/НС / 29.05.2024

  относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от неправителствена организация „Election-Watch.EU“

 • всички решения