Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 600-ПВР/НС
София, 24 септември 2021 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е предложение от областния управител на област София с вх. № ПВР-05-2\4 от 19.09.2021 г. на ЦИК. Към писмото са представени протокол от 19.09.2021 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите се документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава и ръководството на Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 7 и 10 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 ИК и Решение № 539-НС от 16 септември 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София, в състав от 17 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

ЕГН ...

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мартина Цветанова Маринова

ЕГН ...

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Велин Ангелов Пеев

ЕГН ...

СЕКРЕТАР

Александър Ламбринов Шпатов

ЕГН ...

ЧЛЕНОВЕ:

Людмила Петрова Георгиева

ЕГН ...

 

Светла Иванова Илиева

ЕГН ...

 

Цветелина Мартен Калеева

ЕГН ...

 

Любомира Димитрова Йорданова

ЕГН ...

 

Диян Сашов Асенов

ЕГН ...

 

Соня Боянова Василева

ЕГН ...

 

Христианна Василева Василева

ЕГН ...

 

Жана Бориславова Иванова

ЕГН ...

 

Ивайло Веселинов Василев

ЕГН ...

 

Елеонора Георгиева Ангелова

ЕГН ...

 

Венцеслав Василев Йотов

ЕГН ...

 

Цветанка Петкова Петкова

ЕГН ...

 

Владимир Павлов Александров

ЕГН ...

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 25 септември 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КрЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения