Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 588-ПВР/НС
София, 24 септември 2021 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и девети изборен район – Хасковски, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Хасково с вх. № ПВР-05-2\16 от 20.09.2021 г. на ЦИК. Към писмото са представени протокол от 19.09.2021 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите се документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава и ръководството на Районна избирателна комисия в Двадесет и девети изборен район – Хасковски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 ИК и Решение № 539-ПВР/НС от 16.09.2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Двадесет и девети изборен район – Хасковски, в състав от 13 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Веселина Тенчева Иванова

ЕГН ...

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Десислава Иванова Филипова-Рангелова

ЕГН ...

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Боряна Радкова Делчева

ЕГН ...

СЕКРЕТАР:

Лейла Айнур Елмаз

ЕГН ...

ЧЛЕНОВЕ:

Петър Димитров Димитров

ЕГН ...

 

Даниел Михайлов Боботанов

ЕГН ...

 

Гергана Руменова Бояджиева

ЕГН ...

 

Добромир Коев Якимов

ЕГН ...

 

Люба Маринова Спасова

ЕГН ...

 

Ина Вескова Георгиева

ЕГН ...

 

Атанас Грозев Димитров

ЕГН ...

 

Петя Ангелова Бостанджиева-Китин

ЕГН ...

 

Зекие Сюлейман Мурад

ЕГН ...

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 25 септември 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения