Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 586-ЕП
София, 1 август 2019 г.

ОТНОСНО: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „БТВ МЕДИА ГРУП“ ЕАД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

Централната избирателна комисия, като разгледа административнонаказателната преписка, образувана въз основа на Акт № 52-ЕП от 4 юни 2019 г. за установяване на административно нарушение (АУАН), съставен от Стефка Савова Стоева – председател на Централната избирателна комисия, против „БТВ МЕДИА ГРУП“ ЕАД, на основание чл. 496, ал. 3 от Изборния кодекс установи, че:

АУАН № 52-ЕП от 4 юни 2019 г. е съставен в изпълнение на Решение № 461-ЕП от 3 юни 2019 г. на ЦИК, против „БТВ МЕДИА ГРУП“ ЕАД, ЕИК 130081393, със седалище и адрес на управление: гр. София, Столична община, район „Триадица“, административна сграда на НДК, пл. „България“ № 1, представлявано от Господин Йовчев, Тонислав Попов и Флориан Скала, за това, че на 26 май 2019 г. в излъчена емисия „Новини“ 18:56 ч. преди обявяване края на изборния ден са огласени резултати от exit-pool на социологическа агенция „Алфа Рисърч“.

Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите не може да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната.

Централната избирателна комисия приема, че от страна на доставчика на медийна услуга „БТВ МЕДИА ГРУП“ ЕАД е извършено нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 ИК, за което е предвидено административно наказание по чл. 475, ал. 1 ИК.

АУАН № 52-ЕП от 4 юни 2019 г. е съставен на основание чл. 40, ал. 2, предл. първо от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) в отсъствие на нарушителя, като на основание чл. 44, ал. 1 ЗАНН му е дадена възможност да направи писмени възражения. В законоустановения срок от „БТВ МЕДИА ГРУП“ ЕАД е постъпило възражение с вх. № ЕП-20-295 от 05.07.2019 г. на ЦИК, с което се оспорва твърдяното в акта нарушение.

Изложените във възражението доводи са неоснователни и не оборват установеното в акта нарушение, което се потвърждава и от приложените по административнонаказателна преписка доказателства: Решение № 461-ЕП от 3 май 2019 г., АУАН № 52-ЕП от 4 юни 2019 г., извлечение от Търговския регистър, препис-извлечение от протокол № 58 от 3 юни 2019 г., сигнал с вх. № ЕП-20-274/27.05.2019 г., 1 брой електронен носител със запис на програмата на БТВ и Указ № 53 на Президента на републиката от 20 март 2019 г. за насрочване на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., (обн. ДВ, бр. 24/22.03.2019 г.).

В съставения АУАН № 52-ЕП от 4 юни 2019 г. съществува яснота относно характеристиките на деянието и обстоятелствата, при които е извършено, начина на извършване, самоличността на нарушителя.

След като ЦИК провери АУАН № 52-ЕП от 4 юни 2019 г. с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, прецени събраните доказателства в съответствие с чл. 52, ал. 4 ЗАНН и чл. 53 ал. 1 и ал. 2 ЗАНН, и като взе под внимание тежестта на извършеното от „БТВ МЕДИА ГРУП“ ЕАД, с ЕИК 130081393, нарушение по чл. 205, ал. 5 ИК и всички свързани с него факти и обстоятелства – нарушението е извършено за първи път, при липса на данни за предишни нарушения, не представлява маловажен случай, административнонаказващият орган намира, че следва да се наложи имуществена санкция в минимален размер от 2000 лв.

Предвид гореизложеното и като взе предвид принципа за съразмерност на наложеното наказание с извършеното нарушение, на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ във връзка с чл. 498 ИК във връзка с чл. 53, ал. 1 във връзка с чл. 27, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЛАГА на „БТВ МЕДИА ГРУП“ ЕАД, ЕИК 130081393, със седалище и адрес на управление: гр. София, Столична община, район „Триадица“, административна сграда на НДК, пл. „България“ № 1, представлявано от Господин Йовчев, Тонислав Попов и Флориан Скала, имуществена санкция в размер на 2000 (две хиляди) лева на основание чл. 475, ал. 1 ИК за нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК.

Имуществената санкция да се заплати на Централната избирателна комисия по банкова сметка: BG07BNBG9661 3000 1070 01, Българска народна банка.

Решението подлежи на обжалване пред Софийски районен съд чрез Централната избирателна комисия в седемдневен срок от връчването му по реда на ЗАНН.


Зам.-председател: Силва Дюкенджиева

Зам.-председател: Таня Йосифова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3372-ЕП/НС / 27.05.2024

    относно: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и народни представители на 9 юни 2024 г. представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ)

  • № 3371-НС / 27.05.2024

    относно: жалба от Ц. П. – упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“ за нарушение на чл. 183 ал. 4 от Изборния кодекс

  • № 3370-ЕП / 27.05.2024

    относно: регистрация на Христо Атанасов Костов кандидат под № 3 в кандидатската листа на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

  • всички решения