Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 584-ЕП
София, 4 юни 2014 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на помещения, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е искане от РИК в Тридесет и първи район - Ямболски, с вх. № ЕП-15-312 от 03.06.2014 г. на ЦИК, за даване разрешение за отваряне на помещенията, в които се съхраняват торбите с изборните книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България за изваждане от торбите на избирателните списъци, по които е гласувано в следните СИК: № 312600027, № 312600045, № 312600053, № 312600072 на територията на община Ямбол, № 310300008 и № 310300015, съответно в община Болярово, с цел предаването им на ТЗ „ГРАО" - Ямбол, за проверка по реда на Решение № 374-ЕП от 15 май 2014 г. на ЦИК.

На основание чл. 57, ал. 1, чл. 287, ал. 7 от Изборния кодекс, Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г. - т. 17 и 18 и Решение № 374-ЕП от 15 май 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на помещенията, в които се съхраняват изборните книжа и материали на секциите на територията на РИК в Тридесет и първи район - Ямболски, от произведените на 25 май 2014 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България, от определени със заповеди на кмета на община Ямбол и на кмета на община Болярово комисии за изваждане в присъствието на членове на РИК на избирателните списъци на следните СИК: № 312600027, № 312600045, № 312600053, № 312600072 в община Ямбол, № 310300008 и № 310300015 в община Болярово и предаването им на ТЗ „ГРАО" от РИК в Тридесет и първи район - Ямболски.

Отварянето на помещенията да се осъществи не по-късно от 8 юни 2014 г. при спазване на Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г. на ЦИК и в присъствието на представители на РИК в Тридесет и първи район - Ямболски, при съставяне на протокол по реда на т. 18 от Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения