Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 582-ПВР/НС
София, 24 септември 2021 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Кюстендил с вх. № ПВР-05-2\13 от 19.09.2021 г. на ЦИК. Към писмото са представени протокол от 19.09.2021 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите се документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава и ръководството на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски.

С писмо вх. № ПВР-05-2\13 от 23.09.2021 г. областният управител на област Кюстендил изпраща на Централната избирателна комисия постъпило при него заявление от Цветанка Емилова Харалампиева, с което същата моли да бъде освободена като член на РИК – Кюстендил.

С писмо областният координатор на БСП за България уведомява на мястото на Цветанка Емилова Харалампиева да бъде назначена посочената за резервен член Симеонка Асенова Велкова-Манова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 ИК и Решение № 539-ПВР/НС от 16 септември 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, в състав от 13 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

ЕГН ...

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Илиян Георгиев Хаджийски

ЕГН ...

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мария Димитрова Чочова

ЕГН ...

СЕКРЕТАР:

Венцеслав Благоев Механджийски

ЕГН ...

ЧЛЕНОВЕ:

Катя Георгиева Димитрова

ЕГН ...

 

Йорданка Лазарова Наумова-Метаниева

ЕГН ...

 

Ивайло Радойчев Анастасов

ЕГН ...

 

Десислава Василева Костадинова-Стоянова

ЕГН ...

 

Симеонка Асенова Велкова-Манова

ЕГН ...

 

Георги Илиев Георгиев

ЕГН ...

 

Румяна Иванова Сергиева-Димитрова

ЕГН ...

 

Александра Колева

ЕГН ...

 

Камелия Кънчова Петрова-Андонова

ЕГН ...

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 25 септември 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения