Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 582-ПВР/МИ
София, 30 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Провадия, област Варна, назначена с Решение № 152-ПВР/МИ от 10.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-483 от 29.08.2011 г. от Бисер Стефанов Денев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", придружено с молба от Дарина Георгиева Златева - член на ОИК в община Провадия, област Варна, с молба да бъде освободена от заеманата длъжност в ОИК, на нейно място се предлага Светлана Тодорова Стоева-Димова, като към предложението са приложени декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование и пълномощно.
След като констатира, че са налице условията по чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 и чл. 30, ал. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ОСВОБОЖДАВА Дарина Георгиева Златева, ЕГН ..., от длъжността член на Общинската избирателна комисия в община Провадия, област Варна.
2. НАЗНАЧАВА Светлана Тодорова Стоева-Димова, ЕГН ..., за член на Общинската избирателна комисия в община Провадия, област Варна.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3372-ЕП/НС / 27.05.2024

    относно: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и народни представители на 9 юни 2024 г. представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ)

  • № 3371-НС / 27.05.2024

    относно: жалба от Ц. П. – упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“ за нарушение на чл. 183 ал. 4 от Изборния кодекс

  • № 3370-ЕП / 27.05.2024

    относно: регистрация на Христо Атанасов Костов кандидат под № 3 в кандидатската листа на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

  • всички решения