Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 575-МИ
София, 23 септември 2021 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илийно, община Омуртаг, област Търговище

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-269 от 20.09.2021 г. е постъпила преписка от ОИК – Омуртаг, във връзка с чл. 463 от Изборния кодекс.

Приложени са: решение № 161 от 14.09.2021 г. на ОИК – Омуртаг, с което на основание чл. 42, ал. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 1 ЗМСМА поради подадена оставка са прекратени предсрочно пълномощията на Герчо Славов Костов като кмет на кметство Илийно, община Омуртаг, област Търговище; протокол № 39 от 14.09.2021 г. от заседание на ОИК – Омуртаг; копие на предложение от председателя на Общински съвет – Омуртаг, адресирано до Общинска избирателна комисия – Омуртаг; копие на заявление от Герчо Славов Костов – кмет на кметство Илийно.

От извършена служебна проверка на интернет страницата на ГД „ГРАО“ е видно, че броят на населението по постоянен адрес на кметство Илийно към 15.09.2021 г. е 686 души, поради което в кметство Илийно, община Омуртаг, област Търговище, следва да се произведе частичен избор за кмет на кметство.

Централната избирателна комисия приема, че Общинската избирателна комисия – Омуртаг, област Търговище, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Илийно, община Омуртаг, област Търговище.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения