Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 575-ЕП
София, 30 юли 2019 г.

ОТНОСНО: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „ДИР.БГ“ АД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

Централната избирателна комисия, като разгледа административнонаказателната преписка, образувана въз основа на Акт № 42-ЕП от 27 май 2019 г. за установяване на административно нарушение (АУАН), съставен от Стефка Савова Стоева – председател на Централната избирателна комисия, против „ДИР.БГ“ АД, представлявано от Веска Георгиева Василева, на основание чл. 496, ал. 3 от Изборния кодекс установи, че:

АУАН № 42-ЕП от 27 май 2019 г. е съставен в изпълнение на Решение № 432-ЕП от 26 май 2019 г. на ЦИК, против „Дир.бг“ АД, ЕИК 130243596, със седалище и адрес на управление: гр. София, Столична община, район „Лозенец“, ул. „Данаил Дечев“ № 7, представлявано от Веска Георгиева Василева за това, че на 26 май 2019 г. на интернет страницата „Dir.bg“ в статия, озаглавена „Как ще премине неделният ви отдих?“са публикувани резултати от допитвания до общественото мнение по повод изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. Предварителните резултати са публикувани под формата на предпочитания за почивка в „Арена Армеец“ – 32,3 %, „На Бузлуджа“ – 26,9 %, „На Демир баба теке“ – 16,6 %, „В македонско“ – 3,7 % и други.

Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите не може да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната.

Централната избирателна комисия приема, че от страна на медийния доставчик „Дир.бг“ АД е извършено нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 ИК, за което е предвидено административно наказание по чл. 475, ал. 1 ИК.

АУАН № 42-ЕП от 27 май 2019 г. е съставен на основание чл. 40, ал. 2, предл. първо от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) в отсъствие на нарушителя, като на основание чл. 44, ал. 1 ЗАНН му е дадена възможност да направи писмени възражения. В законоустановения срок не е постъпило възражение.

Установеното в акта нарушение се потвърждава и от приложените по административнонаказателната преписка доказателства: Решение № 432-ЕП от 26 май 2019 г., АУАН № 42-ЕП от 27 май 2019 г., извлечение от Търговския регистър, препис-извлечение от протокол № 52 от 26 май 2019 г., разпечатка от интернет страницата на „Дир.бг“ от 26 май 2019 г., сигнал с вх. № С-37-2/26.05.2019 г. и Указ № 53 на Президента на републиката от 20 март 2019 г. за насрочване на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., (обн. ДВ, бр. 24/22.03.2019 г.).

В съставения АУАН № 42-ЕП от 27 май 2019 г. съществува яснота относно характеристиките на деянието и обстоятелствата, при които е извършено, начина на извършване, самоличността на нарушителя.

След като ЦИК провери АУАН № 42-ЕП от 27 май 2019 г. с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, прецени събраните доказателства в съответствие с чл. 52, ал. 4 ЗАНН и чл. 53 ал. 1 и ал. 2 ЗАНН, и като взе под внимание тежестта на извършеното от „Дир.бг“ АД, с ЕИК 130243596, нарушение по чл. 205, ал. 5 ИК и всички свързани с него факти и обстоятелства – нарушението е извършено за първи път, при липса на данни за предишни нарушения, административнонаказващият орган намира, че не са налице предпоставките за приемане на случая за „маловажен“, поради което следва да се наложи имуществена санкция в минимален размер от 2000 лв.

Предвид гореизложеното и като взе предвид принципа за съразмерност на наложеното наказание с извършеното нарушение, на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ във връзка с чл. 498 ИК във връзка с чл. 53, ал. 1 във връзка с чл. 27, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЛАГА на „ДИР.БГ“ АД, ЕИК 130243596, със седалище и адрес на управление: гр. София, Столична община, район „Лозенец“, ул. „Данаил Дечев“ № 7, представлявано от Веска Георгиева Василева, имуществена санкция в размер на 2000 (две хиляди) лева на основание чл. 475, ал. 1 ИК за нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК.

Имуществената санкция да се заплати на Централната избирателна комисия по банкова сметка: BG07BNBG9661 3000 1070 01, Българска народна банка.

Решението подлежи на обжалване пред Софийски районен съд чрез Централната избирателна комисия в седемдневен срок от връчването му по реда на ЗАНН.


Председател: Стефка Стоева

Зам.-председател: Таня Йосифова

* Публикувано на

Свързани решения:

585-ЕП/

Календар

Решения