Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 565-ПВР
София, 21 септември 2021 г.

ОТНОСНО: проверка на кандидатските листи за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 14 ноември 2021 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 36, чл. 308,  чл. 317 и § 1, т. 1 от ДР на Изборния кодекс,  Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Проверка на кандидатски листи за президент и вицепрезидент

1. След получаване на предложението за регистриране на кандидатска листа за президент и вицепрезидент на републиката Централната избирателна комисия проверява служебно и отбелязва в регистъра данните от личната карта или личния (зелен) паспорт (само за граждани, ползващи се от разпоредбата на § 9a от ПЗР на ЗБЛД), единния граждански номер и постоянния им адрес.

Служебната проверка и отбелязване на данните от личната карта или личния (зелен) паспорт се извършва при личното явяване на кандидата пред ЦИК и представяне на личната карта. В случай че кандидатът не се явява лично, лицето, подаващо предложението и приложенията към него, представя пред ЦИК и заверени от кандидатите копия от личната им карта или личния (зелен) паспорт. Личната карта или личният (зелен) паспорт, или копията от тях се връщат на приносителя след извършване на проверката.

2. Централната избирателна комисия проверява служебно обстоятелството по чл. 317, ал. 1 ИК, а именно дали кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката са предложени за регистриране само от една партия, коалиция или инициативен комитет. Когато кандидат за президент или вицепрезидент на републиката е регистриран от повече от една партия, коалиция или инициативен комитет, действителна е първата по време регистрация.

3. Проверката на списъците(подписките) с имена на избирателите, подкрепящи регистрацията на независимите кандидати за президент и вицепрезидент на републиката, издигнати от инициативни комитети, се извършва по реда на Решение № 559-ПРВ/НС от 20.09.2021 г. на ЦИК.

4. Проверката на кандидатските листи се извършва по реда на вписване на предложенията в регистъра на ЦИК.

5. Централната избирателна комисия възлага проверка на кандидатските листи на ГД „ГРАО” в МРРБ и предоставя същите в структуриран електронен вид. Проверката обхваща  следните данните на регистрираните кандидати за президент и вицепрезидент на републиката:

а) име – собствено, бащино и фамилно;

б) ЕГН;

в) постоянен адрес на територията на страната;

г) поставени ли са под запрещение (пълно или ограничено);

д) изтърпяват ли наказание лишаване от свобода;

е) притежават ли друго освен българско гражданство;

ж) дата и място на раждане на кандидата, както и какво гражданство са притежавали родителите към датата на раждането му;

з) настоящ адрес на територията на страната след  14 ноември 2016 г.

6. ГД „ГРАО“ в МРРБ предоставя на ЦИК списък в електронен вид в EXСEL формат, в който се посочват резултатите от проверката на данните по т. 5.

7. Проверката по т. 5 се извършва в срок най-късно до 14 октомври 2021 г. (30 дни преди изборния ден).

8. Проверката на обстоятелствата по чл.308 от ИК във вр. чл. 93  ал.2 от Конституцията на РБ се извършва от Министерство на вътрешните работи и Министерство на правосъдието по искане на Централната избирателна комисия.

Решението подлежи на обжалване чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения