Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 565-ЕП
София, 29 май 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ“

Постъпила е жалба с вх. № ЕП-11-21/28.05.2014 г. от коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" чрез Кристина Сидорова - надлежно упълномощен представител на „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ".

В жалбата се твърди, че на основание свидетелства на наблюдатели на коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" в секционните избирателни комисии в Габрово - СИК 27 и СИК 28, членовете от секционните избирателни комисии са отразили в графа „Преференции" несъществуващи такива, а бюлетините без отбелязана преференция е била отчетена като преференция за водача на съответната листа. Твърди се още, че в СИК 28 не са броени преференциите. Направено е искане за повторно преброяване на преференциите в бюлетините в тези две секции и в случай на констатирано погрешно отчитане от страна на подадените в бюлетините преференции, да се направи повторна проверка на всички секции в община Габрово.

Жалбата е допустима и е подадена от активно легитимирано лице. Разгледана по същество жалбата е неоснователна. Съгласно разпоредбата на чл. 287, ал. 3 от ИК се извършва ново преброяване на гласовете, когато след произвеждане на избор при приемане на протокола на секционната избирателна комисия съответната районна избирателна комисия установи несъответствие между фабричните номера на получения и предадения протокол или съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от секционната избирателна комисия. В подадената жалба не се съдържат данни да са налице посочените по-горе несъответствия. Няма данни такива несъответствия да са били установени при предаването на протоколите на посочените по-горе секционни избирателни комисии на съответната районна избирателна комисия. Освен това решение за извършване на ново преброяване на гласовете в съответната секция се взима от съответната районна избирателна комисия.

Предвид гореизложеното не са налице предпоставките на чл. 287, ал. 3 от ИК за извършване на ново преброяване на гласовете в посочените секции.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26 и чл. 287, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" чрез Кристина Сидорова - надлежно упълномощен представител на „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ", за повторно преброяване на преференциите в бюлетините в горепосочените секции.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2574-МИ / 02.10.2023

    относно: отпечатване на наименованията на партии, коалиции, местни коалиции и имената на кандидатите в бюлетините за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2573-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Михаил Георгиев Тарльовски – председател и представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Никола Димитров Делчев за кмет на район „Изгрев“, Столична община, срещу решение № 636-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Столична

  • № 2572-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Наталия Петрова Георгиева – кандидат за кмет на кметство с. Гурково, община Балчик, предложена от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 78-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Балчик

  • всички решения