Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 563-ПВР/МИ
София, 28 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Георги Дамяново, област Монтана, назначена с Решение № 400-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-394 от 24.08.2011 г. от Косьо Асенов Михайлов - областен председател на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", придружено с молба от Димитър Илиев Иванов, ЕГН ..., да бъде освободен като секретар на ОИК в община Георги Дамяново, област Монтана, по собствено желание. Предлага се на негово място да бъде назначен Бисер Петров Георгиев, ЕГН .... Към преписката са налични декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от дипломата на Бисер Петров Георгиев за завършено висше образование, копие от личната карта и пълномощно.
След като констатира, че са налице условията по чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 и чл. 30, ал. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ОСВОБОЖДАВА Димитър Илиев Иванов, ЕГН ... , от длъжността секретар на Общинската избирателна комисия в община Георги Дамяново, област Монтана.
2. НАЗНАЧАВА Бисер Петров Георгиев, ЕГН ..., за секретар на Общинската избирателна комисия в община Георги Дамяново, област Монтана.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения