Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 563-ПВР/МИ
София, 28 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Георги Дамяново, област Монтана, назначена с Решение № 400-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-394 от 24.08.2011 г. от Косьо Асенов Михайлов - областен председател на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", придружено с молба от Димитър Илиев Иванов, ЕГН ..., да бъде освободен като секретар на ОИК в община Георги Дамяново, област Монтана, по собствено желание. Предлага се на негово място да бъде назначен Бисер Петров Георгиев, ЕГН .... Към преписката са налични декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от дипломата на Бисер Петров Георгиев за завършено висше образование, копие от личната карта и пълномощно.
След като констатира, че са налице условията по чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 и чл. 30, ал. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ОСВОБОЖДАВА Димитър Илиев Иванов, ЕГН ... , от длъжността секретар на Общинската избирателна комисия в община Георги Дамяново, област Монтана.
2. НАЗНАЧАВА Бисер Петров Георгиев, ЕГН ..., за секретар на Общинската избирателна комисия в община Георги Дамяново, област Монтана.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения