Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 555-МИ
София, 17 септември 2021 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Смирненски, община Ветово, област Русе

Общинска избирателна комисия – Ветово, с писмо вх. № ЧМИ-15-87 от 14.09.2021 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 173-МИ от 22.01.2020 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 5 и чл. 42, ал. 3, изр. 3, от Закона за местното самоуправление и местната администрация е обявила предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Смирненски, община Ветово, област Русе, Салих Зюхтюев Салиев.

Към писмото са приложени следните документи: заверено копие от решение № 173-МИ от 22.01.2020 г. на ОИК – Ветово, заверено копие на решение № 9 от 12.02.2020 г. на V състав на Административен съд – Русе по административно дело № 70/2020 г., с което е потвърдено решение № 173-МИ от 22.01.2020 г. и заверено копие на решение № 9381 от 08.09.2021 г. на ІІІ отделение на ВАС по адм.дело № 3165/2020 г., с което е оставено в сила решение № 9 от 12.02.2020 г., постановено по адм.д. № 70/2020 г. по описа на Административен съд – Русе.

Централната избирателна комисия служебно се снабди със справка за адресно регистрираните по постоянен и настоящ адрес на с. Смирненски, община Ветово, от електронната страница на ГД ГРАО при МРРБ, от която е видно, че броят на населението по постоянен адрес на кметство Смирненски към 15.09.2021 г. е 3250 души, поради което в кметство Смирненски, община Ветово, област Русе, следва да се произведе частичен избор за кмет на кметство.

С оглед на изложеното Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Ветово, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, удостоверяващи основанието за предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на с. Смирненски, община Ветово и необходимостта от насрочване на частични избори.

Централната избирателна комисия намира, че са налице изискванията на чл. 463, ал. 1 ИК за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Смирненски, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Смирненски, община Ветово, област Русе.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения