Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 552-ЕП
София, 18 юли 2019 г.

ОТНОСНО: налагане на административно наказание на доставчик на медийни услуги – „ИНВЕСТОР.БГ“ АД, представлявано от Виктория Емилова Миткова, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс

Централната избирателна комисия, като разгледа административнонаказателната преписка, образувана въз основа на Акт № 13-ЕП от 10 май 2019 г. за установяване на административно нарушение (АУАН), съставен от Стефка Савова Стоева – председател на Централната избирателна комисия, против „Инвестор.бг“ АД, с ЕИК 130277328, със седалище и адрес на управление: гр. София 1540, район „Слатина“, бул. „Брюксел“ № 1, представлявано от Виктория Емилова Миткова, ЕГН … – доставчик на медийна услуга, на основание чл. 496, ал. 3 от Изборния кодекс (ИК) установи, че:

Акт № 13-ЕП от 10 май 2019 г. е съставен в изпълнение на Решение № 280-ЕП от 9 май 2019 г. на ЦИК против доставчика на медийна услуга „Инвестор.бг“АД, с ЕИК 130277328, със седалище и адрес на управление: гр. София 1540, район „Слатина“, бул. „Брюксел“ № 1, представлявано от Виктория Емилова Миткова, ЕГН …, за това, че в предаването „Новините Он Ер“, излъчено на 3 май 2019 г., в радио България Он Ер, е разпространено социологическо изследване на Агенция „Алфа Рисърч“ по повод изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., са огласени резултати от социологическо проучване, както следва: БСП с минимален аванс с 0,5%, следвана от ГЕРБ, ДПС, ВМРО и Обединена демократична България с 4,25%, като липсва информация за възложителя на допитването и за източниците на финансирането му, която трябва да се представя пълно и ясно веднъж в началото и веднъж в края на материала или представяното, което е нарушение на предписаното в чл. 205, ал. 1 и 2 ИК, за което е предвидено административно наказание съгласно чл. 475, ал. 1 ИК.

Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 1 ИК от деня на обнародването в Държавен вестник на Указа на Президента до изборния ден включително всяко огласяване на резултатите от допитване на обществено мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършвано чрез медийна услуга или по друг начин трябва да съдържа и информация за възложителя на допитването или проучването и за източниците на финансирането му. Съгласно чл. 205, ал. 2 информацията по ал. 1 ИК се представя пълно и ясно, както в печатен или друг текстови материал е в обособено поле на видно място и заема не по-малко от пет на сто от общата площ на материала, а в аудио- и аудиовизуални материали, излъчени по електронните медии или в представяне пред публика – веднъж в началото и веднъж в края на материала или предаването.

Централната избирателна комисия приема, че е налице нарушение на изискванията на чл. 205, ал. 1 и 2 ИК от страна на доставчика на медийна услуга „Инвестор.бг“ АД, представлявано от Виктория Емилова Миткова, за което е предвидено административно наказание по чл. 475, ал. 1 ИК.

АУАН № 13-ЕП от 10 май 2019 г. е съставен на основание чл. 40, ал. 2, предл. първо от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) – в отсъствие на нарушителя, като на основание чл. 44, ал. 1 ЗАНН му е дадена възможност да направи писмени възражения по него в тридневен срок от подписването му. Представителят на „Инвестор.бг“ е депозирал възражение до председателя на ЦИК, с което са оспорени направените в АУАН № 13-ЕП от 10 май 2019 г. констатации.

Изложените във възражението доводи са неоснователни и не оборват констатираното в акта. Установеното в АУАН № 13-ЕП от 10 май 2019 г. нарушение се потвърждава и от приложените по административнонаказателна преписка доказателства: Решение № 280-ЕП от 9 май 2019 г. на ЦИК, АУАН № 13-ЕП от 10 май 2019 г., препис-извлечение от протокол № 37 от 09.05.2019 г. на ЦИК, подаден в ЦИК сигнал от Съвета за електронни медии с вх. № ЕП-20-226 от 8 май 2019 г., към който е приложен 1 бр. електронен носител, справка за актуално състояние от Търговския регистър на дружеството, извадка за доставчика на медийни услуги от публичния регистър на Съвета за електронни медии.

В съставения АУАН № 13-ЕП от 10 май 2019 г. съществува яснота относно характеристиките на деянието и обстоятелствата, при които е извършено, начина на извършване и нарушителя.

За установеното в АУАН № 13-ЕП от 10 май 2019 г. нарушение към 3 май 2019 г. приложение намира административнонаказателната разпоредба на чл. 475, ал. 1 ИК, в който законов текст е предвидено, че за нарушение по чл. 205 ИК, на нарушителят се налага глоба или имуществена санкция от 2000 до 5000 лв.

След като ЦИК провери АУАН № 13-ЕП от 10 май 2019 г., с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, прецени събраните доказателства в съответствие с чл. 52, ал. 4 ЗАНН и чл. 53 ал.1 и ал.2 ЗАНН, и като взе под внимание тежестта на извършеното от „Инвестор.бг“ АД, с ЕИК 130277328, със седалище и адрес на управление: гр. София 1540, район „Слатина“, бул. „Брюксел“ № 1, представлявано от Виктория Емилова Миткова, ЕГН …, нарушение по чл. 205, ал. 1 и 2 ИК и всички свързани с него факти и обстоятелства – нарушението е извършено за първи път, при липса на данни за предишни нарушения, административнонаказващият орган намира, че не са налице предпоставките за приемане на случая за „маловажен“.

Предвид гореизложеното и като взе предвид принципа за съразмерност на наложеното наказание с извършеното нарушение, на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ във връзка с чл. 498 ИК във връзка с чл. 53, ал. 1 във връзка с чл. 27, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЛАГА на „Инвестор.бг“ АД, с ЕИК 130277328, със седалище и адрес на управление: гр. София 1540, район „Слатина“, бул. „Брюксел“ № 1, представлявано от Виктория Емилова Миткова, ЕГН …, имуществена санкция в размер на 2000 (две хиляди) лева на основание чл. 475, ал. 1 ИК за нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 1 и 2 ИК.

Доброволното плащане на имуществена санкция може да се извърши по банков път, по банковата сметка на Централната избирателна комисия: BG07BNBG9661 3000 1070 01, Българска народна банка.

Решението подлежи на обжалване пред Софийски районен съд чрез Централната избирателна комисия в седемдневен срок от връчването му на нарушителя по реда на ЗАНН.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения