Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 548-ЕП
София, 16 юли 2019 г.

ОТНОСНО: налагане на административно наказание на „Телевизия Евроком“ ООД, представлявано от управителя Злати Станков Златев, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс

Централната избирателна комисия, като разгледа административнонаказателната преписка, образувана въз основа на Акт № 51-ЕП от 31 май 2019 г. за установяване на административно нарушение (АУАН), съставен от Стефка Савова Стоева – председател на Централната избирателна комисия, против „Телевизия Евроком“ ООД, с ЕИК 121761999, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н „Изгрев“, ул. „Незабравка“ № 25, Парк хотел „Москва“, ет. мецанин, представлявано от управителя Злати Станков Златев, с ЕГН …, на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ от Изборния кодекс (ИК) установи, че:

Акт № 51-ЕП от 31 май 2019 г. е съставен в изпълнение на Решение № 450-ЕП от 30 май 2019 г. на ЦИК против „Телевизия Евроком“ ООД, с ЕИК 121761999, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н „Изгрев“, ул. „Незабравка“ № 25, Парк хотел „Москва“, ет. мецанин, представлявано от управителя Злати Станков Златев, с ЕГН …, за това, че на 23 май 2019 г. в програма „Новините – Евроком“, от 19:07 до 19:08 ч., е излъчена информация за прогнозните резултати на Агенция „Алфа Рисърч“ без да се съдържа информация за възложителя на проучването и за източниците на финансирането, което представлява нарушение на разпоредбата по чл. 205, ал. 1 и 2 ИК.

Съгласно чл. 205, ал. 1 от Изборния кодекс „От деня на обнародването в „Държавен вестник“ на указа на президента, съответно на решението на Народното събрание за насрочване на съответния вид избор, до изборния ден включително всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, трябва да съдържа и информация за възложителя на допитването или проучването, за организацията, извършила допитването или проучването, и за източниците на финансирането му.“

Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 2 от ИК „Информацията по ал. 1 се представя пълно и ясно, като в печатен или друг текстови материал е в обособено поле на видно място и заема не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала, а в аудио- и аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии, или в представяне пред публика - веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето.“

Централната избирателна комисия приема, че е налице нарушение на изискването на чл. 205, ал. 1 и 2 ИК от страна на „Телевизия Евроком“ ООД, представлявано от управителя Злати Станков Златев, за което е предвидено административно наказание по чл. 475, ал. 1 ИК.

Установеното в АУАН № 51-ЕП от 31 май 2019 г. нарушение се потвърждава и от приложените по административнонаказателна преписка доказателства: Решение № 450-ЕП от 30 май 2019 г. на ЦИК, АУАН № 51-ЕП от 31 май 2019 г., препис-извлечение от протокол № 56 от 30.05.2019 г. на ЦИК и сигнал от Съвета за електронни медии с вх. № ЕП-20-275 от 27.05.2019 г., с приложен запис, Указ № 53 на Президента на републиката от 20 март 2019 г. за насрочване на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., (обн. ДВ, бр. 24/22.03.2019 г.).

В съставения АУАН № 51-ЕП от 31 май 2019 г. съществува яснота относно характеристиките на деянието и обстоятелствата, при които е извършено, начина на извършване и  нарушителя.

АУАН № 51-ЕП от 31 май 2019 г. е съставен на основание чл. 40, ал. 2, предл. първо от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) - в отсъствие на нарушителя, като на основание чл. 44, ал. 1 ЗАНН му е дадена възможност да направи писмени възражения по него в тридневен срок от подписването му. В законоустановения срок в ЦИК е постъпило писмено възражение срещу АУАН № 51-ЕП от 31 май 2019 г., в което се оспорват направените в акта констатации. Възражението е неоснователно, тъй като изложените доводи от нарушителя не опровергават извършването на нарушението.

След като ЦИК провери АУАН № 51-ЕП от 31 май 2019 г. с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, прецени събраните доказателства в съответствие с чл. 52, ал. 4 ЗАНН и чл. 53 ал. 1 и ал. 2 ЗАНН, и като взе под внимание тежестта на извършеното от „Телевизия Евроком“ ООД, ЕИК 121761999, нарушение по чл. 205, ал. 1 и 2 ИК, и като взе под внимание тежестта на извършеното нарушение по чл. 205, ал. 1 и 2 ИК и всички свързани с него факти и обстоятелства - АУАН № 51-ЕП от 31 май 2019 г. нарушението е извършено за първи път, при липса на данни за предишни нарушения, административнонаказващият орган намира, че не са налице предпоставките за приемане на случая за „маловажен“.

Предвид гореизложеното и като взе предвид принципа за съразмерност на наложеното наказание с извършеното нарушение, на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ във връзка с чл. 498 ИК във връзка с чл. 53, ал. 1 във връзка с чл. 27, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

НАЛАГА на „Телевизия Евроком“ ООД, с ЕИК 121761999, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Изгрев“, ул. „Незабравка“ № 25, Парк хотел „Москва“, ет. мецанин, представлявано от управителя Злати Станков Златев, с ЕГН …, имуществена санкция в размер на 2000 (две хиляди) лева на основание чл. 475, ал. 1 ИК за нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 1 и 2 ИК.

Доброволното плащане на наложената имуществена санкция може да се извърши по банков път, по банковата сметка на Централната избирателна комисия: BG07BNBG9661 3000 1070 01, Българска народна банка.

Решението подлежи на обжалване пред Софийски районен съд чрез Централната избирателна комисия в седемдневен срок от връчването му на нарушителя по реда на ЗАНН.


Зам.-председател: Кристина Стефанова

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения