Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 545-ЕП
София, 16 юли 2019 г.

ОТНОСНО: налагане на административно наказание на Мартин Христов Христов като представител на доставчик на медийни услуги „Вижън лаб“ ЕООД – Телевизия „България 24“, за нарушение на изискването на чл. 179 от Изборния кодекс

Централната избирателна комисия, като разгледа административнонаказателната преписка, образувана въз основа на Акт № 16-ЕП от 13 май 2019 г. за установяване на административно нарушение (АУАН), съставен от Стефка Савова Стоева - председател на Централната избирателна комисия, против Мартин Христов Христов, ЕГН …, представител на „Вижън лаб“ ЕООД – Телевизия „България 24“ с ЕИК 200963607, със седалище и адрес на управление: гр. София – 1303, район „Възраждане“, ул. „Позитано“ № 5, ет. 1, на основание чл. 496, ал. 3 от Изборния кодекс (ИК) установи, че:

Акт № 16-ЕП от 13 май 2019 г. е съставен в изпълнение на Решение № 299-ЕП от 11 май 2019 г. на ЦИК, против доставчика на медийни услуги „Вижън лаб“ ЕООД – Телевизия „България 24“ с ЕИК 200963607, със седалище и адрес на управление: гр. София – 1303, район „Възраждане“, ул. „Позитано“ № 5, ет. 1, за това, че при излъчване на два предизборни видеоматериали по програма „България 24“, представляващи предизборна агитация на ПП „ВМРО – БНД“ във времевия диапазон от 11:59 до 12:01 ч. на 9 май 2019 г., които не са отделени чрез визуален, звуков или аудио-визуален знак, който съдържа надпис или звуково съобщение, че материалът е платен, което представлява нарушение на предписаното в чл. 179 ИК, за което е предвидено административно наказание съгласно чл. 474, ал. 1 ИК.

Съгласно разпоредбата на чл. 179 ИК при излъчване, публикуване и разпространение на платени форми на отразяване на предизборната кампания доставчиците на медийни услуги ги отделят чрез визуален, звуков или аудио-визуален знак, който съдържа надпис или звуково съобщение, че материалът е платен.

Централната избирателна комисия приема, че е налице нарушение на изискванията на чл. 179 ИК, извършено от Мартин Христов Христов като представител на доставчика на медийна услуга „Вижън лаб“ ЕООД – Телевизия „България 24“, за което е предвидено административно наказание по чл. 474, ал. 1 ИК.

АУАН № 16-ЕП от 13 май 2019 г. е съставен на основание чл. 40, ал. 2, предл. първо от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) – в отсъствие на нарушителя, като на основание чл. 44, ал. 1 ЗАНН му е дадена възможност да направи писмени възражения по него в тридневен срок от подписването му. Акт № 16-ЕП е подписан на 1 юли 2019 г. лично от Мартин Христов Христов като представител на „Вижън лаб“ ЕООД. В законоустановения срок в ЦИК не е постъпило възражение от нарушителя.

Установеното в АУАН № 16-ЕП от 13 май 2019 г. нарушение се потвърждава и от приложените по административнонаказателна преписка доказателства: Решение № 299-ЕП от 11 май 2019 г. на ЦИК, АУАН № 16-ЕП от 13 май 2019 г., препис-извлечение от протокол № 39 от 11.05.2019 г. на ЦИК и подаден в ЦИК сигнал от Съвета за електронни медии с вх. № ЕП-20-238 от 10 май 2019 г., към който е приложен 1 бр. електронен носител със запис на аудиовизуално съдържание, предоставен на 9 май 2019 г. в програмата на Телевизия „България 24“от доставчика на медийни услуги „Вижън лаб“ ЕООД и извлечение от Търговския регистър при Агенция по вписванията.

В съставения АУАН № 16-ЕП от 13 май 2019 г. съществува яснота относно характеристиките на деянието и обстоятелствата, при които е извършено, начина на извършване и нарушителя.

За установеното в АУАН № 16-ЕП от 13 май 2019 г. нарушение към 9 май 2019 г. приложение намира административнонаказателната разпоредба на чл. 474, ал. 1 ИК, в който законов текст е предвидено, че за нарушение по чл. 179 ИК, на нарушителят се налага глоба от 1000 до 3000 лв.

След като ЦИК провери АУАН № 16-ЕП от 13 май 2019 г., с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, прецени събраните доказателства в съответствие с чл. 52, ал. 4 ЗАНН и чл. 53 ал.1 и ал.2 ЗАНН, и като взе под внимание тежестта на извършеното от Мартин Христов Христов, ЕГН …, представител на „Вижън лаб“ ЕООД – Телевизия „България 24“ с ЕИК 200963607, със седалище и адрес на управление: гр. София – 1303, район „Възраждане“, ул. „Позитано“ № 5, ет. 1, нарушение по чл. 179 ИК и всички свързани с него факти и обстоятелства – нарушението е извършено за първи път, при липса на данни за предишни нарушения, административнонаказващият орган намира, че не са налице предпоставките за приемане на случая за „маловажен“, тъй като същият не се отличава с по-ниска степен на обществена опасност, на деянието и дееца, в сравнение с обикновените случаи на нарушения от този вид.

Предвид гореизложеното и като взе предвид принципа за съразмерност на наложеното наказание с извършеното нарушение, на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ във връзка с чл. 498 ИК във връзка с чл. 53, ал. 1 във връзка с чл. 27, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН Централната избирателна комисия

 

Р  Е  Ш  И:

 

НАЛАГА на Мартин Христов Христов, ЕГН …, с адрес: …, като представител на „Вижън лаб“ ЕООД – Телевизия „България 24“ с ЕИК 200963607, със седалище и адрес на управление: гр. София – 1303, район „Възраждане“, ул. „Позитано“ № 5, ет. 1, глоба в размер на 1000 (хиляда) лева на основание чл. 474, ал. 1 ИК за нарушение на разпоредбата на чл. 179 ИК.

Доброволното плащане на глоба може да се извърши по банков път, по банковата сметка на Централната избирателна комисия: BG07BNBG9661 3000 1070 01, Българска народна банка.

Решението подлежи на обжалване пред Софийски районен съд чрез Централната избирателна комисия в седемдневен срок от връчването му на нарушителя по реда на ЗАНН.


Зам.-председател: Кристина Стефанова

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения