Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 543-МИ
София, 16 септември 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Калояново, област Пловдив

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-11-15 от 15.09.2021 г. от Нина Гьошева – упълномощен представител на КП „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“, за промяна в ОИК – Калояново. Предлага се на мястото на Никола Кръстев Венков – член на ОИК, да бъде назначена Величка Димитрова Славова.

Към предложението са приложени: молба от Никола Кръстев Венков за освобождаването му като член на ОИК – Калояново; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Величка Димитрова Славова; пълномощно в полза на Нина Георгиева Гьошева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Калояново, област Пловдив, Никола Кръстев Венков, ЕГН … , и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Калояново, област Пловдив, Величка Димитрова Славова, ЕГН … .

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

561-МИ/

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения